ขับเคลื่อนวาระสำคัญเร่งด่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขับเคลื่อนวาระสำคัญเร่งด่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 15:02 น.

 อ่าน 2,172

"อยุธยา เมืองสะอาด น่าอยู่ เชิดชูมรดกโลก"  

เป็นสโลแกน หรือนโยบายเร่งด่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 

เพื่อให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมาย

ได้วางแผนในการบูรณาการร่วมกัน  โดยดำเนินการแล้ว ดังนี้

(๑) จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ ทำความสะอาดพร้อมกันทั้งจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย. ๕๘ >> คลิก

(๒) ทำความสะอาดสถานที่สำคัญของจังหวัด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บึงพระราม >> คลิก

(๓) ประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและติดตามผล
      เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ >> 
       สรุป  ๑)ท้องถิ่นรับผิดชอบถนนโรจนะตั้งแต่แยกวังน้อย ถึง หน้าโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
               ๒)ถังขยะจัดให้สวบงามโดยใช้ต้นโมกคลุม
               ๓)พิจารณารางวัลให้กับหน่วยงานที่ดำเนินการได้เป็นผลดีเด่น
               ๔)ให้ตำรวจภูธรจังหวัด ร่วมรับผิดชอบ
               ๕)การติดป้ายแบ่งโซน และ ป้ายผู้รับผิดชอบ
              ๖) มีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ปลูกหญ้า ปลูกต้นไม้ให้สวยงาม
              ๗) ประชาสัมพันธ์ถนนนำร่อง
             ๘) รายงานผลให้ทราบทุกเดือน เพื่อติดตามผลการใช้งบประมาณที่เกี่ยวข้อง
              ๙) ถ้าพบป้ายที่รก ให้ดำเนินการรื้อทิ้ง
            ๑๐) ให้จราจรเก็บกรวยจองที่จอดหน้าบ้าน โดยให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า
            ๑๑) ถ่ายรูปก่อนทำ / หลังทำ
            ๑๒) จัดระเบียบเรื่องรถย้อนศรเข้าโรงพยาบาลราชธานี
            ๑๓)จัดทำแผน และรายงานผลให้ทราบในเดือนมกราคม ๒๕๕๙
          ๑๔) กำหนดจุดทาสี เช่น สีฟุตบาทขาว-แดง

      เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ >> รายละเอียด

(๔) จัดโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยกำหนดแบบป้ายเกาะกลางถนน
       ตัวอย่างรูปแบบเกาะกลางถนน  และ กำหนดเขตรับผิดชอบในการรักษาความสะอาดให้ชัดเจน 
       โดยให้มีป้ายหน่วยรับผิดชอบตามแบบสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  จัดตั้งถังขยะตลอดเส้น
       ทาง จัดระเบียบป้ายข้างทางและสิ่งของที่กีดขวางการจราจร และให้รายงานผลภายใน ๒๐ ของเดือนเริ่ม
      วันที่ ๒๐ ม.ค. ๕๙ พร้อมภาพถ่ายก่อน-หลัง

            ดำเนินการแบ่งโซนรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบำรุงรักษาพื้นที่เกาะกลางถนนสายโรจนะ ดังนี้ >>  คลิก รายละเอียด แบบป้าย และ เกาะกลางถนน

เทศบาลเมืองลำตาเสา แยกทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ - คลองบ้านสร้าง
เทศบาลตำบลบ้านสร้าง คลองบ้านสร้าง - หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสร้าง - สี่แยกไฟแดงสวนอุตสาหกรรมโรจนะประตู A
องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม สี่แยกไฟแดงสวนอุตสาหกรรมโรจนะประตู A - เชิงสะพานต่างระดับอยุธยา
องค์การบริหารส่วนตำบลธนู คลองหอกและแยกคลองโพธิ์ - เชิงสะพานปรีดี-ธำรง
เทศบาลเมืองอโยธยา เชิงสะพานต่างระดับอยุธยา - คลองหอกและแยกคลองโพธิ์ - เชิงสะพานปรีดี-ธำรง
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เชิงสะพานปรีดี-ธำรง - ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา (ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังเก่า)

            ส่วนราชการอื่นๆ แบ่งความรับผิดชอบ ดังนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดระเบียบสายไฟฟ้าถนนสายโรจนะให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย
แขวงการทางอยุธยา ตีเส้นจราจรพื้นที่ถนนสายโรจนะ 
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับแขวงการทางอยุธยา ในการกำหนดจุดตีเส้นจราจร
อำเภอทุกอำเภอ จัดทำถนนสายพัฒนานำร่อง อำเภอละ ๑ สายทาง

           ขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชน/ประชาชน

ภาคเอกชน           ให้การสนับสนุนการบำรุงรักษาพื้นที่เกาะกลางถนน
ประชาชน ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด 
 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด