งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ ๖๐ วันที่ ๒๗-๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ ๖๐ วันที่ ๒๗-๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เวลา 09:53 น.

 อ่าน 814
วันที่ ๒๗ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะได้รับเกียรติต้อนรับนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมาเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก(TCCT” Thai Children’s Cultural Talent (Central and Eastern Region) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๖๐) ชื่องาน “สุดยอดเยาวชนไทยสร้างไทยสู่สากล” “ Introducing the Best Thai Youths to the International” โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑ เขต ๒ ดูแลรับผิดชอบ คณะเจ้าหน้าที่และบุคคลากรต่างๆจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๕๐เขต จาก๒๖ จังหวัดภาคกลางภาคตะวันออก

การจัดงานครั้งนี้แบ่งเนื้อหาสาระของงานเป็น ๕ กลุ่ม ได้แก่

(๑) ศักยภาพเป็นเลิศ(Excellent Potential) หมายถึง การประกวดแข่งขันความสามารถด้านวิชาการของนักเรียนทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัย / ป.๑- ๖ / ม.๑-๓ และ ม.๔-๖ ทั้งเด็กปกติและเด็กการศึกษาพิเศษ และเพิ่มกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จำนวน ๔ กิจกรรม คือ ๑) หนังสือพิมพ์เสมือน ๒) ความรอบรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อยุธยา ๓) การร้องเพลงลูกทุ่งที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอยุธยา ๔) กิจกรรม Walk Rally ประวัติศาสตร์อยุธยา ใช้สถานที่..สถานศึกษาในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 19 แห่ง

(๒)ก่อเกิดนิทรรศการการเรียนรู้ (Learning Exhibition) หมายถึง การจัดนิทรรศการผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่ต่างๆ และ นิทรรศการจากหน่วยงานเครือข่ายทางการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้สถานที่..บริเวณบึงพระรามทั้งหมด

(๓)นำสู่การโชว์ที่ลือชา(Welcome to Talent Show) หมายถึง การแสดงของนักเรียนบนเวทีที่สะท้อนเอกลักษณ์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทยหรือท้องถิ่น จากสำนักงานเขตพื้นที่ต่างๆที่สมัครใจส่งร่วมแสดง นอกจากนี้ยังมีเวทีการแสดงของเจ้าภาพ (สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และ ๒) อีกด้วย ใช้สถานที่..บริเวณคุ้มขุนแผน(สำหรับการแสดงของเขตต่างๆ) เวทีกลางน้ำฝั่งตรงข้ามกับวัดพระราม และบริเวณวงเวียนน้ำพุหน้าโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย (สำหรับการแสดงของเจ้าภาพและหรือสำรองจากสำนักงานเขตต่างๆ)

(๔) ดีเด่นบุคลากรการศึกษา (Outstanding Academic Personnel) หมายถึง การเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการของครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ โดยการจัดให้มีการนำเสนอผลงานวิชาการที่มีคุณค่าต่อการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นผลงานดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือก(โดยคณะกรรมการที่เจ้าภาพแต่งตั้ง) ต่อที่ประชุมใหญ่ มีผู้ทรงคุณวุฒิเป็น Commentator (สำหรับผลงานที่ไม่ได้นำเสนอบนเวทีใหญ่จะจัดให้มีการนำเสนอในรูปแบบนิทรรศการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รอบๆห้องประชุมใหญ่) นอกจากนี้ยังมีการบรรยายทางวิชาการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกด้วย ใช้สถานที่..ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาหรืออื่นๆ

(๕) ท่องเที่ยวทัศนาอยุธยามรดกโลก (Educational Sightseeing at Ayutthaya World Heritage Sites)
หมายถึง การทัศนศึกษา “อยุธยามหานครแหล่งการเรียนรู้” ตามเส้นทางทั้งทางน้ำและ ทางบก เพื่อเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์อันมีคุณค่าแก่ชาวต่างจังหวัด เนื่องในโอกาสที่ได้มาเยือนเมืองหลวงเก่า เจ้าภาพจะจัดให้มีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ นักเรียนร่วมเป็นมัคคุเทศก์และให้การต้อนรับอำนวยความสะดวก

             อ่านต่อรายละเอียด


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวกิจกรรม
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด