ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่่าสัก ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาวไม่น้อยกว่า 60 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้เขียน:  วาสนา มานะกุล จาก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 07:54 น.

 อ่าน 275

ประกาศวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่่าสัก ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาวไม่น้อยกว่า 60 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 9,985,238 บาท (เก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบเจ็ตจุดเจ็ตหนึ่งบาท)
กำหนดซื้อเอกสาร 31 ส.ค. 65 ถึง 5 ก.ย. 65
กำหนดยื่นเอกสาร 6 ก.ย. 65 ถึง 6 ก.ย. 65
ประกาศเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 65
ดาวน์โหลดไฟล์

 
ประเภทข่าว
สนใจมากสุดในรอบเดือน
ข่าวในประเภทวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ข่าวล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร