ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ป้ายโครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บริเวณทางเข้าสวนเฉลิมพระเกียรติฯ (ทุ่งหันตรา) ตำบลทุ่งหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานอำนวยการ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 อ่าน 94

ประกาศขายทอดตลาด จากสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 1. ชื่อโครงการ ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ป้ายโครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บริเวณทางเข้าสวนเฉลิมพระเกียรติฯ (ทุ่งหันตรา) ตำบลทุ่งหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 0 บาท (บาท)
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 0 43
เป็นเงิน 4,075 บาท (สี่พันเจ็ตสิบห้าบาท) ราคา/หน่วย(ถ้ามี) 0 บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน


กำหนดซื้อเอกสาร 0 43 ถึง 0 43
กำหนดยื่นเอกสาร 0 43 ถึง 0 43
ประกาศเมื่อวันที่ 0 43
ดาวน์โหลดไฟล์
 
ประเภทข่าว
สนใจมากสุดในรอบเดือน
  • ไม่มีรายการ
ข่าวในประเภทขายทอดตลาด
ข่าวล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร