เกี่ยวกับเตรียมพร้อมอาเซียน ตามคำสั่ง คสช.ที่๗๑/๒๕๕๗ เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เกี่ยวกับเตรียมพร้อมอาเซียน ตามคำสั่ง คสช.ที่๗๑/๒๕๕๗

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2557 เวลา 15:27 น.

 อ่าน 4,108
เก็บมาเล่า..เรื่องของการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
จากความคืบหน้าของ คณะ คสช. ที่ได้มีคำสั่งที่ ๗๑/๒๕๕๗ ลว.๑๙ มิ.ย.๕๗ จัดตั้งศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
 5 ยุทธศาสตร์ 3 ระยะ

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมแถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยมีประธานคณะอนุกรรมการ ๓ เสาหลัก ดังนี้
ด้านประชาคมการเมือง และความมั่นคงอาเซียน พล.อ.สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ ปลัดกระทรวงกลาโหม 
                                                               และนายสีหศักดิ์  พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
                                                               เป็นประธานคณะอนุกรรมการร่วม
ด้านเศรษฐกิจมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานคณะอนุกรรมการ 
ด้านสังคม วัฒนธรรม มี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานคณะอนุกรรมการ
 
จุดประสงค์การจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวเพื่อให้การทำงานกระชับ รวดเร็ว เพื่อให้งานทั้ง 3 เสาหลักมีความเป็นหนึ่งเดียว
 
(๑) ด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคง - การขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมภายในประเทศไทยทั้งด้านการเมือง การส่งเสริมประชาคมการเมือง และความมั่นคงในอาเซียน  ด้านการสร้างความเชื่อมโยงกับโลกภายนอก โดยจะทำงานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม สภาความมั่นคงแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมียุทธศาสตร์ 5 ประเด็นคือ
1.การสร้างเอกภาพของอาเซียน และสร้างดุลยภาคทางอำนาจกับมหาอำนาจ
2.การสร้างความพร้อมภายในเพื่อรับมือการติดต่อเชื่อมโยงในอาเซียน
3.การร่วมมือกับอาเซียนเพื่อรับมือกับการติดต่อเชื่อมโยงในอาเซียน
4.การปรับตัวอย่างสมดุลเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติ 
5.การสร้างความตระหนักรู้และทัศนคติที่เหมาะสมต่ออาเซียน
                 
การขับเคลื่อนแผนงานระยะเฉพาะหน้า  ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2557 มุ่งสู่การสร้างความพร้อมภายในประเทศ การเป็นประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนในปี 2558

ระยะเร่งด่วน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557- ธันวาคม 2558 ซึ่งจะให้ความเร่งด่วนกับการปฏิบัติตามแผนบูรณาการใน 5 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย
1.การบริหารจัดการชายแดน
2.การสร้างความมั่นคงทางทะเล
3.การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
4.การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ
5.การทูตเชิงป้องกัน รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน
 
ระยะยาวตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 เป็นต้นไป จะสร้างความยั่งยืนและความต่อเนื่องจากการดำเนินงานตามแผนระยะเร่งด่วน
 
“วันที่ 25 กรกฎาคมนี้ กระทรวงกลาโหมจะจัดสัมมนาในส่วนของทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะเชิญผู้ช่วยทูตทหารในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ประจำในประเทศไทยมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเตรียมความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของแต่ละประเทศ ความเร่งด่วนที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนคือ การตั้งทีมไทยแลนด์ให้เข้มแข็ง และคนไทยทุกคนต้องร่วมมือกัน รวมถึงทุกส่วนราชการต้องปรับการทำงานในเป็นภาพเดียวกัน” ปลัดกระทรวงกลาโหม กล่าว  
                   
นายสีหศักดิ์กล่าวว่า ที่ผ่านมาทุกคนให้ความสำคัญและมุ่งไปสู่ประชาคมด้านเศรษฐกิจ แต่ต้องไม่ลืมว่าเศรษฐกิจจะคืบหน้าได้ต้องมีความสงบและสันติภาพในภูมิภาค การประชุมครั้งนี้พูดคุยหลายเรื่อง โดยเฉพาะมิติใหม่ๆ ด้านความมั่นคง ซึ่งจะต้องเตรียมความพร้อม เช่น กระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนที่จะนำไปสู่การข้ามย้ายของสินค้า การลงทุน การข้ามผ่านชายแดนของแต่ละประเทศสะดวกขึ้น แต่จะมีปัญหาเรื่องความมั่นคงในมิติใหม่ๆ ตามมา เช่น ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การโยกย้ายถิ่นฐาน เรื่องโรคภัยไขเจ็บ ซึ่งการประชุมวันนี้มีความสำคัญที่ทำให้เห็นภาพรวม โดยเฉพาะประเทศไทยจะมีบทบาทนำและขับเคลื่อนความร่วมมือของอาเซียน ทั้งในส่วนการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ซึ่งในที่สุดแล้วอาเซียนคือเสาหลักของการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทย.
 
เรียบเรียงจาก-สำนักข่าวไทย http://www.mcot.net/site/content?id=53c62eecbe0470c3328b456c#.U9DChvmPm3k

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด