สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฯรับสมัครพนักงานราชการเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฯรับสมัครพนักงานราชการ

ผู้เขียน:  กิตติ์ชญาห์ เจริญผล จาก สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เวลา 19:46 น.

 อ่าน 2,866

 

ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
                              ..........................................................................................
                                                         
                   ด้วยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติราชการที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ             พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ                 เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน รายละเอียดการจ้างาน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
                             ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ            หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๕. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๖. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ  
     ความผิดลหุโทษ
๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
    หรือหน่วยงานราชการอื่นของรัฐ
 
๘. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
    หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
    ส่วนท้องถิ่น
 
                    หมายเหตุ   ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค                  ที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕ ) มายื่นด้วย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง รายละเอียดปรากฏตาม
       เอกสารแนบท้าย
                   ๓. การรับสมัครสอบ
                             ๓.๑ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลขที่ ๕๗/๒๐ หมู่ ๒ ถนนโรจนะ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. ๐๓๕-๒๔๑๑๑๙ )   ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา                ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา โดยผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามอัตรา ดังนี้
                             - กลุ่มงานบริหารทั่วไป            จำนวน   ๒๐๐ บาท
                   เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
                   ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือตนเอง               ให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้นสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาจไม่รับสมัครสอบ
                             ๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕*๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
(๒) สำเนาปริญญาบัตร หรือใบประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดง การเรียน (Transcript of Record) ที่แสดงหรือระบุว่าเป็นผู้มีวุฒิ การศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบจำนวนอย่างละ  ๑ ฉบับ             โดยจะต้องระบุวันที่สำเร็จการศึกษาไว้ด้วย และต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕
                                   (๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ
                                        ๑ ฉบับ
     (๔) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล               (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.๔๓) ใบสำคัญทหารกองหนุน (สด.๘) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
 
                   ทั้งนี้  ในสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “รับรองสำเนาถูกต้องและ ลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย
                   ๔. เงื่อนไขในการรับสมัคร
                             ๔.๑ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในข้อ ๒.๒ และสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕
                             ๔.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น         ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศนี้ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศดังกล่าว สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้               และให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบด้วย
                             ๔.๓ สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปได้ ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่ง                     มหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๘ โดยอนุโลม
                   ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
                   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ พร้อมกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียนและระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และทาง                  www. Probation.go.th
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
                   ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยากำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
                   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะดำเนินการประเมินสมรรถนะ              ครั้งที่ ๑ โดยวิธีสอบข้อเขียน วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ และจะทำการประกาศรายชื่อผู้ผ่าน               การประเมินสมรรถนะดังกล่าวในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๑ จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะที่เหลือในครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในวันที่ ๓๐ มกราคม   ๒๕๕๕ ณ สำนักงาน                คุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และทาง www. Probation.go.th
 
                   ๖. เกณฑ์การตัดสิน
                             ๑. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านได้คะแนน ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
                             ๒. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินทั้งสองสมรรถนะ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า          ถ้าได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) เท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (ข้อเขียน) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (ข้อเขียน) เท่ากัน       จะให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ในลำดับที่สูงกว่า
                    ๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
                   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรของแต่ละตำแหน่งตามลำดับคะแนนสอบ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
                   ๙ การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
                   ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดและภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน หากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ก็อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุก็ได้รวมถึงการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจากบัญชีหนึ่งไปจัดจ้างอีกบัญชีหนึ่งได้ โดยความสมัครใจของผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ
                            
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔
                                 
                        (ลงชื่อ)
                                   (นายกีรติ     ณ พัทลุง)
                 ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
      ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
 
                            
 
 
 
ตำแหน่ง                    พนักงานคุมประพฤติ
กลุ่มงาน                    กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
                   ปฏิบัติงานด้านการสืบเสาะและพินิจ การควบคุมการสอดส่อง การแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชนและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศึกษาข้อมูล วางแผนการปฏิบัติงาน สอบปากคำพยาน ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ วิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อนในการปฏิบัติงานคดีที่รับผิดชอบ สรุปเพื่อเสนอความเห็นต่อศาล หน่วยงานอื่นหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง              โดยอาศัยวิจารญาณของตนเอง พัฒนารูปแบบวิธีการในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับประเภทคดี                   โดยใช้ความรู้เชิงสหวิทยากร ความรู้ทางด้านงานคุมประพฤติ งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด                 รวมทั้งปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานงาน ตามแผนงาน/โครงการ  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปวิเคราะห์และจัดทำรายงานต่างๆ เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนา สนับสนุนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
                   ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางอาชญวิทยา งานยุติธรรม กฎหมาย                การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์   สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยาและมานุษวิทยา

สมรรถนะ
คะแนน
วิธีการประเมิน
การประเมินประสมรรถนะครั้งที่ ๑
๑.      ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ ได้แก่ วิสัยทัศน์ บทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและอื่น ๆ
๒.      ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานกฎหมาย และกฎระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงานคุมประพฤติ ได้แก่
-    พระราชบัญญัติวิธีดำเนินการคุมประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๒๒ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๕๖-๕๘ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๕)               พ.ศ. ๒๕๔๕
-    พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔ (เฉพาะมาตราเกี่ยวข้องกับการคุมประพฤติ) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว              และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)               พ.ศ. ๒๕๔๘
 
๑๐๐
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบข้อเขียน
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕
เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา
ณ สำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
 
 
 
 
 

 

สมรรถนะ
คะแนน
วิธีการประเมิน
-          พระราชบัญญัติฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕
-    พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๗๙ มาตรา ๓๒ (๕) – (๘) , ๔๓ กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๗๙ ข้อ ๔๖ ข้อ ๙๑-๙๘ กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๗๙ ข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓
-    ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยอาสาสมัคร                                             คุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๔๗
-    ความรู้เกี่ยวกับอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ (งานสืบเสาะและพินิจ             งานควบคุมและสอดส่อง งานกิจกรรมชุมชน              และงานแก้ไขฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
 
 
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
๒.  วัดความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์    ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
 
สอบสัมภาษณ์
วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป ณ สำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมายเหตุ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑                 โดยวิธีสอบข้อเขียน ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ และจะทำการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะดังกล่าว ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ ๑ จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ในวันที่   ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด