ผลการตรวจประเมินตัวชี้วัดฯ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2555เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผลการตรวจประเมินตัวชี้วัดฯ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2555

ผู้เขียน:  ธนิษฐา พงษ์จันทร์ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 10:10 น.

 อ่าน 1,130

  สำนักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งผลคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ซึ่งได้รับการตรวจประเมินฯ ไปเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556  โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้คะแนน คือ 4.3060   (ผลคะแนน ณ เดือนมีนาคม 2556)       

:)​>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

              และผลการตรวจประเมินตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา                   โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ คะแนนรวม 4.8929  รายละเอียด ดังนี้

ตัวชี้วัด

คะแนนประเมินตนเอง

คะแนนยืนยันจากผู้ตรวจประเมิน

ร้อยละของการผ่าน

14.2.1 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level : FL) (หมวด 1 – 6)

5.000

4.8214

 

หมวด 1 การนำองค์การ

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

4.6429

4.5714

4.7143

5.000

5.000

5.000

96.4286

95.7143

97.1429

100.000

100.000

100.000

14.2.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จของผลลัพธ์ในการดำเนินการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ) ของจังหวัดตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7)

5.000

5.000

 

RM 1.1

RM 2.4

RM 3.1

RM 4.2

RM 5.4

RM 6.5

 

 

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

 

14.2.3 ระดับความสำเร็จของการประเมินองค์การด้วยตนเองตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน

5

5

 

คะแนนรวม

5.000

4.8929

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด