ประกวดราคาจ้างอำเภอบางปะอิน เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกวดราคาจ้างอำเภอบางปะอิน

ผู้เขียน:  ที่ทำการปกครองอำเภอบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จาก อำเภอบางปะอิน
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2556 เวลา 20:06 น.

 อ่าน 2,004


ประกาศอำเภอบางปะอิน

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็กสายบ้านหนองหอย

หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงรากน้อย ด้วยวีการทางอีเล็กทรอนิคส์

.............................................

ด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยที่ทำการปกครองอำเภอบางปะอิน  มีความประสงค์

จะประกวดราคาจ้างการปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

                             ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

เป็นเงินทั้งสิ้น  3,971,000  บาท  (สามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

                    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

                    1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,985,500 บาท โดยเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี  นับตั้งแต่วันส่งมอบงานงวดสุดท้าย จนถึงวันยื่นเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชน  ที่อำเภอเชื่อถือ                                                                                             

                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                   3.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  และหรือต้องไม่เป็นผู้มี

 ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

                    4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่

รัฐบาลของผู้เสนอราคา  ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                     5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ

รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

                     6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Givernment Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิคส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

                     7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน

สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                   กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ให้ผู้ซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง  โดยถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่  ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ  ดีแล้ว  เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงาน  จะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่ออำเภอบางปะอินไม่ได้

                   กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  15  กรกฎาคม  2556  ระหว่างเวลา  09.00  น.  ถึงเวลา  15.00  น.  ณ  ที่ทำการปกครองอำเภอบางปะอิน  (งานการเงินและบัญชี) ที่ว่าการอำเภอบางปะอิน  ชั้น  2   และจะแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นให้ ผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

                    ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์  เป็นเงินจำนวน 198,550 บาท  (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  

                    กำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

                    ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลน  และเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ  3,000.-  บาท (สามพันบาทถ้วน)  ได้ที่  ที่ทำการปกครองอำเภอบางปะอิน (งานการเงินและบัญชี)  อาคารที่ว่าการอำเภอบางปะอิน ชั้น 2 อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่  5 - 10 กรกฎาคม2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.ayutthaya.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 035-261001 ต่อ 125 ในวันและเวลาราชการ              

                                                           ประกาศ  ณ  วันที่  5  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2556

 

                                                (นายวีระชัย  นาคมาศ)

                                                นายอำเภอบางปะอิน ปฏิบัติราชการแทน

                                                ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

หมายเหตุ

                   เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้  ได้จากงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   โครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  จะมีการลงนามในสัญญาจ้าง ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติโครงการแล้วเท่านั้น  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทางราชการ  ที่ทำการปกครองปกครองอำเภอจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หากไม่ได้รับเงินจากงบประมาณดังกล่าว  ผู้เสนอราคา

จะเรียบร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด