ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งหมู่บ้านอาสาสมัครพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งหมู่บ้านอาสาสมัครพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
เมื่อวันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 09:42 น.

 อ่าน 1,515

วันนี้ (9 เมษายน 2557) นายวิทยา  ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมจัดตั้งหมู่บ้านอาสาสมัครพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ณ วัดสามเรือน   ต.สามเรือน อ.บางปะอิน โดยก่อนเริ่มพิธีเปิด อพป. ได้รดน้ำดำหัวขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์

    ทั้งนี้การจัดตั้งหมู่บ้านอาสาสมัครพัฒนาและป้องกันตนเองในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ราษฎรอาสาในพื้นที่ ระยะเวลาอบรมระหว่างวันที่ 6-14  เมษายน มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกจัดตั้งประชาชนในหมู่บ้านอพป.ให้มีศักยภาพและจิตสำนึกในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งมีความรักถิ่นฐานเห็นแก่ประโยชน์ของชาติและส่วนร่วมเป็นที่ตั้งรวมทั้งเพื่อผลักดันและจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและป้องกันตนเองในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและเพื่อสนองนโยบายของผอ.รมน.ในการจัดตั้งเครือข่ายข่าวภาคประชาชนในการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในโดยการแจ้งข้อมูลข่าวสารภัยคุกคามความมั่นคงทุกรูปแบบ

        สำหรับการฝึกอบรมดังกล่าวมีวิทยากรทหารจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาเป็นผู้ฝึกอบรม ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติประกอบด้วยวิชาหลักได้แก่อุดมการณ์ความรักชาติ  การปกป้องเทิดทูน สถาบันหลักของชาติ การเฝ้าระวังและ การแจ้งเตือนภัยยุทธศาสตร์พระราชทานรู้รักสามัคคี อีกด้วย     


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด