คนดีศรีแผ่นดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คนดีศรีแผ่นดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2557 เวลา 11:04 น.

 อ่าน 4,931

            เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายวิทยา  ผิวผ่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบโอวาทพร้อมเข็มและใบประกาศเชิดชูเกียรติต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ก่อนการประชุมกรมการจังหวัดประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗

            บุคคลผู้ได้รับรางวัล  ถือเป็นต้นแบบคนดี ซึ่งมีคุณลักษณะ ๙ ประการ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมของมนุษย์กำหนด ๙ ประการ  คือ
            ๑) มีคุณธรรมจริยธรรม
            ๒) มีระเบียบวินัย
            ๓) มีจิตสำนึกดี
           ๔) รักการเรียนรู้
           ๕) มีความรัก ผูกพันใกล้ชิด สม่ำเสมอเอื้ออาทรห่วงใยบุคคลในครอบครัว
           ๖) รักความเป็นไทยและวัฒนธรรม
            ๗) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
           ๘) มีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย
          ๙) ไม่มั่วสุมอบายมุข

           จำแนกเป็น ๔ ด้าน  ดังนี้
          ๑. คนดีศรีแผ่นดินด้านการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา
              ท่านเจ้าพระคุณ พระเทพรัตนากร (แวว  กตสาโร) เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร  เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
          ๒. ตนดีศรีแผ่นดินด้านการพัฒนาสังคม จำนวน ๗ คน
            
 ๑)  นางสุภาพร  บัวสาย
             ๒)  นายสมศักดิ์  การีพัฒน์
             ๓)  นายวิชา  ดาวแจ่ม
             ๔)  นายราตรี  หาสาสน์ศรี
             ๕)  นายอิทธกร  ทับทิมทอง
             ๖)  นายรังสรรค์  พานดอกไม้
            ๗)  นางมานี  รัตนพันธ์ศรี
         ๓. คนดีศรีแผ่นดินด้านการส่งเสริมการศึกษา จำนวน ๔ คน 
          
  ๑)  นายอำนวย สุคนธมัต
           ๒) นายสุชิน  มั่นศิล
            ๓) นายดำหริ งิมสันเทียะ
            ๔) นายอัครพล  พูลสวัสดิ์

         ๔. คนดีศรีแผ่นดินด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรมจำนวน ๓ คน 
          
  ๑)  พระครูใบฎีกา ระเบียบ สุเมโธ
           ๒) นายอรุณ พุ่มไสว
            ๓) นายอัครพล  พูลสวัสดิ์


 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ (ประชาชน)
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด