รางวัลการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" และกิจกรรมการพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2557เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รางวัลการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" และกิจกรรมการพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2557

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 11:26 น.

 อ่าน 4,607

วันที่ 25 ก.ย.57  เวลา 09.30 น. การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2557 นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเกียรติให้โอวาทและมอบรางวัลการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" และกิจกรรมการพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังต่อไปนี้

1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข"  ดีเด่น  ชนะเลิศ  ได้แก่ อำเภอบ้านชุ้ง  หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านชุ้ง  อำเภอนครหลวง
รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นด้านต่าง ๆ  ได้แก่
ด้านเกษตรผสมผสาน  ได้แก่  บ้านทางกลาง  หมู่ที่ 3  ตำบลทางกลาง  อำเภอบางปะหัน
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  ได้แก่  บ้านคานหัก (คลองส้มป่อย)  หมู่ที่ 10  ตำบลบ่อตาโล่  อำเภอวังน้อย
ด้านวัฒนธรรม  ได้แก่  บ้านเกาะล่าง  หมู่ที่ 3  ตำบลลุมพลี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา
2. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่นชาย  ชนะเลิศ  ได้แก่  นายจรัญ  นากดี  อำเภอวังน้อย
3. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่นหญิง  ชนะเลิศ  ได้แก่  นางเรณู  บุญรอด  อำเภอนครหลวง
4. กลุ่ม/องค์กรชุมชนที่กรมการพัฒนาชุมชนสนับสนุน  ชนะเลิศ  ได้แก่  คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล (กพสต.)  ตำบลบ่อตาโล่  อำเภอวังน้อย
5. ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน ระดับตำบลดีเด่น  ชนะเลิศ  ได้แก่  ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.)  ตำบลบ่อตาโล่  อำเภอวังน้อย
6. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนดีเด่น  ชนะเลิศ  ได้แก่  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านท่าตอ  หมู่ที่ 3  ตำบลท่าตอ  อำเภอมหาราช
7. กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น  ชนะเลิศ  ได้แก่  กลุ่มซักอบรีดเสื้อผ้า  หมู่ที่ 3  ตำบลลุมพลี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา
8. กลุ่มอาชีพ OTOP ดีเด่น
   ประเภทกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quandrant D) ดีเด่น  ชนะเลิศ  ได้แก่  กลุ่มหัตถกรรมปอป่าน    ตำบลทางกลาง  อำเภอบางปะหัน
   ประเภทการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  ชนะเลิศ  ได้แก่  กลุ่มบุษกรเครื่องนอน  ตำบลเทพมงคล  อำเภอบางซ้าย
9. ผู้นำอาชีพก้าวหน้าดีเด่น  ชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวภัคจิรา พวงโภคา  ตำบลดอนทอง  อำเภอเสนา  อาชีพทำการเกษตรผสมผสาน
10.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่น  ชนะเลิศ  ได้แก่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลบางยี่โท  หมู่ที่ 1  ตำบลบางยี่โท  อำเภอบางไทร


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ (หน่วยงานภาครัฐ)
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด