โครงการสัมมนาจังหวัดก้าวไกลสู่อาเซียน : การเตรียมความพร้อมของจังหวัดในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน และการรับฟังความคิดเห็นจากภาคีภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการสัมมนาจังหวัดก้าวไกลสู่อาเซียน : การเตรียมความพร้อมของจังหวัดในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน และการรับฟังความคิดเห็นจากภาคีภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 16:02 น.

 อ่าน 3,992

วันนี้ (22 พ.ค.58) เวลา 09.00 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาจังหวัดก้าวไกลสู่อาเซียน : การเตรียมความพร้อมของจังหวัดในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการรับฟังความคิดเห็นจากภาคีภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เวลา 09.30 น. การบรรยาย "การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการบ่มเพาะคนสร้างสรรค์จังหวัดพัฒนาก้าวหน้าสู่อาเซียน"  โดย ผศ.ศร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เวลา 11.30 น. แบ่งกลุ่มอภิปราย / ระดมความคิดเห็น
-กลุ่มการเมืองและความมั่นคง  
วิทยากรประจำกลุ่ม 1.อาจารย์ศิริศักดิ์ บัวชุม ภาควิชาสังคมศาสตร์และมนุษษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนย์หันตรา)
                              2.นายอนุพันธ์  ยุวนบุณย์ พนักงานปกครองชำนาญการ ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
-กลุ่มเศรษฐกิจ  
วิทยากรประจำกลุ่ม 1.นายสุวิทย์ ไตรโชค ปราชญ์เกษตรดีเด่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                              2.นายพากร วังศิลาบัตร รองเลขาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุุธยา
-กลุ่มสังคมและวัฒนธรรม  
วิทยากรประจำกลุ่ม 1.อาจารย์เดชา พงษ์แดง  ผูือำนวยการโรงเรียนชายนาพัฒนา อำเภอเสนา
                             2.นายวรรณรัตน์ ศรีสกุล  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด