จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชิญร่วมโครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชิญร่วมโครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions)

ผู้เขียน:  เครือมาศ เฉลิมฉัตร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันจันทร์ที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 เวลา 12:32 น.

 อ่าน 6,316

 

   รัฐบาลได้มีนโยบายผลักดันให้การส่งเสริม SME เป็นวาระแห่งชาติ โดยส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้มแข็งสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมมือรูปแบบข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) เพื่อมุ่งเน้นการรวมกลุ่ม (Cluster) ของอุตสาหกรรมทั้งในกลุ่มผู้ผลิตและบุคลากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาค อุตสาหกรรมเพื่อประสานความร่วมมือกันพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ เครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ในระดับพื้นที่ และในระดับจังหวัดร่วมดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) รับสมัครและพิจารณาคุณสมบัติจากผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพและสนใจเข้าร่วมโครงการ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 3 กลุ่ม ประกอบการ ดังนี้
1.กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่เพิ่งเริ่มดำเนินธุรกิจ(start Up)
2.กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพในการตลาด (Rising Star)
3.กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในช่วงฟื้นตัว (Turn Around)
รับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ จังหวัดละ 3 ราย
-กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่เริ่มดำเนิน (Start Up) 1 ราย 
คุณสมบัติการคัดเลือก
1) ประกอบกิจการมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
2) เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
3) มัสัญชาติไทย หรือมีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยร้อยละ 51 ขึ้นไป
4) มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ในจังหวัดที่ยื่นใบสมัคร
5) ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายหรืออยู่่ในระหว่างถูกดำเนินคดี
6) เป็นกิจการท่ีไม่มีสถานภาพเป็น OTOP
7) กิจการไม่เป็นกิจการในเครือของบริษัทแม่
8) เป็นธุรกิจท่ีไม่ขัดต่อศีลธรรม
-กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพในการตลาด (Rising Star) 1 ราย
คุณสมบัติการคัดเลือก
1) กิจการมีศักยภาพในการขยายตัวอย่างรวดเร็วในข้อใดข้อหนี่ง ดังนี้ 
มียอดขายเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ในระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา/มีการขยายตลาดต่างประเทศในระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมาหรือมีความเป็นไปได้ในการส่งออก/มีการขยายสาขาหรือมีแผนที่จะขยายสาขา/มีแผนการพัฒนาการผลิตหรือมีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง/ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้
2) เป็นนิติบุคคล
3) มีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยร้อยละ 51 ขึ้นไป
4) มีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
5) ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป
6) มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ในจังหวัดที่ยื่นใบสมัคร
7) ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายหรืออยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดี
8) เป็นกิจการท่ีไม่มีสถานภาพเป็น OTOP
9) กิจกรรมไม่เป็นกิจการในเครือของบริษัทแม่
10) เป็นธุรกิจท่ีไม่ขัดต่อศีลธรรม
-กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในช่วงฟื้นตัว (Turn Around) 1 ราย
คุณสมบัติการคัดเลือก
1) เป็นกิจการที่ประสบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจในข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
ยอดขายลดลงติดต่อกันเป็นระยะัเวลา 4 ไตรมาส/ไม่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ระยะเวลา 3 ปี /ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่าง ๆ
2) เป็นนิติบุคคล
3) มีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยร้อยละ 51 ขึ้นไป
4) มีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
5) ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป
6) มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ในจังหวัดที่ยื่นใบสมัคร
7) ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้า
8) ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายหรืออยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดี
9) ไม่มีสถานภาพเป็น OTOP
10) ไม่เป็นกิจการในเครือบริษัทแม่
11) เป็นธุรกิจท่ีไม่ขัดต่อศีลธรรม
ทั้งนี้ ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯตั้งแต่วันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2558 โดยส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารฯ ได้ที่ สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ชั้น 2  ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือโทร. 0-3533-5665 ต่อ 24
 
 
 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทการประกวด/ชิงรางวัล
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด