การมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดมารยาทไทยประจำปี 2558 พร้อมเงินรางวัลเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดมารยาทไทยประจำปี 2558 พร้อมเงินรางวัล

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 01:15 น.

 อ่าน 3,262

วันนี้ (28 ส.ค.58) เวลา 09.30 น.  การประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2558    นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ตามลำดับ ดังนี้

การมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดมารยาทไทยประจำปี 2558 พร้อมเงินรางวัล จำนวน 12 คน ดังนี้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
1.รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา  อำเภอพระนครศรีอยุธยา
-เด็กชายปุณณวิช  ศิริอารยพันธ์       -เด็กหญิงวริศรา  จันทรวงศา
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  โรงเรียนนครหลวง (พิบูลย์ประเสริฐวิทย์)  อำเภอนครหลวง
-เด็กชายศิวกร  ช่่วยพยุง                  -เด็กหญิงอารยา  ปิ่นทอง
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  โรงเรียนวัดบ้านอ้อ อำเภอผักไห่
-เด็กชายกรวิชญ์  คล้ายทิพย์            -เด็กหญิงณรินธรณ์  กุลพันธ์
4.รางวัลชมเชย  ได้แก่  โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร)  อำเภอผักไห่
-เด็กชายศตวรรษ  สืบฤกษ์               -เด็กหญิงนัชชนันท์  ประมวลสุข
ระดีบมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1.รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  อำเภอพระนครศรีอยุธยา
-เด็กชายทรงพล  สุประพนธ์              -เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไชยมงคล
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์  อำเภอพระนครศรีอยุธยา
-เด็กหญิงมนัสนันทฺ  ทองศักดิ์           -เด็กหญิงณิชกานต์  ตุลสมจิตร
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  โรงเรียนอุทัย  อำเภออุทัย
-เด็กชายไพฑูรย์  สุขสวัสดิ์                -เด็กหญิงตวงทอง  หวังดี
4.รางวัลชมเชย  ได้แก่  โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา  อำเภอลาดบัวหลวง
-เด็กชายณัฐพล  พฤกษจิรวัฒนา      -เด็กหญิงวรรณภา  สุชจิตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
1.รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  โรงเรียนอยุธยานุสรณ์  อำเภอพระนครศรีอยุธยา
-นายสุทิวัส  สีดี                              -นางสาวดารณี  ทองเภาว์
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์  อำเภอพระนครศรีอยุธยา
-นางสาววริศรา  มากรต                  -นางสาวณิชกานต์  สุนทรนันท์
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา  อำเภอลาดบัวหลวง
-นายอดศักดิ์  ใดงาม                      -นางสาวประภัสสร  เพ็ชร์จิตต์
4.รางวัลชมเชย  ได้แก่  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  อำเภอพระนครศรีอยุธยา
-นายรวินท์  มีวุฒิสม                       -นางสาวนลินรัตน์  ปทุมวรรณรัฐ


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ (หน่วยงานภาครัฐ)
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด