พาณิชย์เดินหน้าประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พาณิชย์เดินหน้าประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 09:22 น.

 อ่าน 1,229
พาณิชย์เดินหน้าประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
     นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้มีคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็นประธานคณะอนุกรรมการ เพื่อเสนอแนะแนวทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ โดยมีเป้าหมายเชิญชวนนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาลงทุนในเขต เศรษฐกิจพิเศษ และได้มีการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558
 
      โดยมีผู้แทนเข้าร่วมประชุมจากหน่วยราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ประชุมได้พิจารณาแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ ซึ่งแผนการตลาดจะดำเนินการจัดทำ Road Show ในต่างประเทศ โดยเชิญชวนนักลงทุน/ผู้สนใจให้เข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งในช่วงของการประชุมผู้นำระดับประเทศ ในระหว่างการเดินทางเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี การจัดบูธประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในงานแสดงสินค้าไทยในต่าง ประเทศ
 
 สำหรับแผนการตลาดในประเทศจะจัดเสวนาเรื่องการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้แก่นักลงทุนชาวไทยและชาวต่างชาติเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย ผู้สื่อข่าวทั้งไทยและต่างประเทศ รวมทั้งจัดเสวนาให้ความรู้ผู้ประกอบการ นักลงทุน และประชาชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 รวม 5 เขต
 
      ในส่วนของแผนการประชาสัมพันธ์จะดำเนินการโดยใช้สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ Website, Social Media ป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การจัดทำหนังสือคู่มือนักลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การให้บริการ ณ ศูนย์ One Stop Service : OSS ซึ่งมีกำหนดจะเปิดศูนย์ OSS ที่อาคารจามจุรีสแควร์ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เกียรติเป็นประธาน
 
     เนื่องจากการจัดทำคู่มือฯ เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อสามารถแจกจ่ายให้ผู้ ประกอบการและผู้สนใจได้ในช่วงดังกล่าว ที่ประชุมจึงแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์การ ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานคณะทำงาน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อจัดทำคู่มือฯ ให้แล้วเสร็จตามกำหนด นางอภิรดี ตันตราภรณ์กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นเรื่อง ที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องและสามารถตอบปัญหาผู้สนใจลงทุนในแต่ละพื้นที่ได้ อย่างชัดเจนทั้งในด้านพื้นที่ การให้บริการด้านสาธารณูปโภค สิทธิประโยชน์ ตลอดจนระยะเวลาการอนุมัติ อนุญาตให้ก่อสร้างโรงงาน ผลประโยชน์ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะได้รับ


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด