การแก้ไขปัญหาสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองสระบัว จำกัด กรณี มีปัญหาในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้สมาชิกเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การแก้ไขปัญหาสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองสระบัว จำกัด กรณี มีปัญหาในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้สมาชิก

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ ศูนย์ดำรงธรรมฯ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 15:01 น.

 อ่าน 2,749

          กรณี การแก้ไขปัญหาสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองสระบัว จำกัด มีปัญหาในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้สมาชิก

          ประชาชนได้ร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรณี ทำสัญญาซื้อบ้านจากสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองสระบัว จำกัด ต่อมาผู้ร้องได้ลาออกจากสหกรณ์ฯ แต่ยังไม่ได้รับเงินคืนตามข้อตกลงในอัตราร้อยละ ๘๐ ของเงินที่ได้จ่ายไปและโครงการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ

          จังหวัดฯ ได้เชิญสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฯ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และคณะกรรมการสหกรณ์เคหะสถานบ้านมั่นคงคลองสระบัว ร่วมประชุม เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุม

          ๑. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชี้แจงว่า ประเด็นข้อร้องเรียนตามข้อร้องเรียนดังกล่าวนั้น   เกิดจากการบริหารจัดการของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงฯ ขาดประสิทธิภาพ และดำเนินงาน ผิดเงื่อนไขที่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กำหนด ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบสิทธิและชำระบัญชีได้ เป็นระยะเวลา ๘ ปี มาแล้ว (ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน) ประกอบกับเอกสารหลักฐานส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ.๒๕๕๔ จึงไม่สามารถตรวจสอบบัญชีและจำนวนหนี้ของสมาชิกแต่ละรายได้

          ๒. กรณีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ดังนั้นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาได้ข้อยุติ จังหวัดฯ จึงได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมอบหมายให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฯ เป็นเจ้าภาพหลัก สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ร่วมกันแก้ไขปัญหากับคณะกรรมการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงฯ เพื่อช่วยเหลือและหาแนวทางแก้ไขปัญหา แต่เนื่องจากประเด็นปัญหาดังกล่าวมีความสลับซับซ้อนและยุ่งยาก ต้องใช้ระยะเวลาแก้ไขอย่างเป็นลำดับขั้นตอน จึงจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาเป็นประจำ ทุกเดือน ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ รวม ๗ ครั้ง

          ๓. จากการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาแล้วอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้ข้อยุติเรื่องจำนวนสมาชิกทั้งหมดและจำนวนที่ดินแต่ละแปลงเรียบร้อยแล้ว แต่ประเด็นเรื่องระบบบัญชียังไม่เรียบร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ได้มอบหมายให้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฯ เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีซึ่งปัจจุบันได้รับเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีการเงินจากสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงฯ แล้วและให้นัดหมายสมาชิกแต่ละรายพบเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ฯ และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฯ เพื่อตรวจสอบและยืนยันข้อมูลยอดบัญชีให้ถูกต้อง ในระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ให้แล้วเสร็จและได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณางบการเงิน และชี้แจงสมาชิก วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ น. ณ หอประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฯ โดยให้เตรียมสรุปข้อมูลทั้งหมดพร้อมเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว จะนำเรียนให้ที่ประชุมทราบต่อไป


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวสารศูนย์ดำรงธรรม
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด