ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีบำเพ็ญกุศล พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เผยแพร่โดย  นพพร แสงสร้อย จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 21:21 น.