ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รับชมการประชุมชี้แจงมอบนโยบาย "การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท ผ่านการถ่ายทอดสด ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT
เผยแพร่โดย  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 15:08 น.