กำหนดการเทปูนหล่อพระพุทธรูปปางประจำพระชนมวาร วันที่ 17 มิถุนายน 2554เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กำหนดการเทปูนหล่อพระพุทธรูปปางประจำพระชนมวาร วันที่ 17 มิถุนายน 2554

ผู้เขียน:  ปราณี แจ่มแจ้ง จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เวลา 11:38 น.

 อ่าน 11,439

 

 

กำหนดการ

พิธีเทปูนหล่อพระพุทธรูปประธานอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

ในวันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๓๐ น. เป็นต้นไป

ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ (ทุ่งหันตรา) อำเภอพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

.........................................................................

 

เวลา    ๑๖.๓๐ น.           - ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณมณฑลพิธี

เวลา    ๑๗.๓๐ น.           - ประธานในพิธีเดินทางมาถึงมณฑลพิธี

เวลา    ๑๗.๓๙ น.           - พิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์

เวลา    ๑๘.๐๙ น.           - พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

                                  - ประธานในพิธี จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย กราบ ๓ ครั้ง

                                  - พิธีกรกล่าวอาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศี

                                  - พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๖ รูป เจริญพระพุทธมนต์      

                                   “ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

เวลา    ๑๙.๐๙ น.           - ประธานฯ เปิดกรวยธูปเทียนแพกระทงดอกไม้สดหน้า
                                    พระบรมฉายาลักษณ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                                 - ประธานฯ ถวายความเคารพ (คำนับ)
                                                       - ขบวนแห่อัญเชิญแผ่นทอง เงิน นาก มา ณ มณฑลพิธีเททอง
                                   หล่อ
เกศพระและตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ

                                 - ประธานฯ ทำพิธีเททองหล่อเกศพระ และตราสัญลักษณ์

                                 - พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๖ รูป เจริญชัยมงคลคาถา                      

                                 - ประธานฯ และผู้มีเกียรติ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 
                                  
ทรงสมณศักดิ์ ๑๖ รูป
                                                       - พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ

เวลา    ๑๙.๓๙ น.          - พิธีเทปูนหล่อพระพุทธรูปประธานอนุสรณ์สถานแห่งความ
                                    จงรักภักดี

                                 - ประธานฝ่ายสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์กระป๋องปูน ทอง เงิน
                                   นาก
 ๑๘ กระป๋อง หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท
                                   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                                 - ประธานฝ่ายสงฆ์/ประธานฝ่ายฆราวาส เชิญกระป๋องปูน ๑๘ 
                                   กระป๋อง
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ส่งต่อผู้มีเกียรติ ๕๐ ท่าน
                                   เทปูนหล่อ
 พระพุทธรูป เป็นปฐมฤกษ์
                                                       - พระสงฆ์ ๑๐๐ รูป และผู้ปฎิบัติธรรม ๑๐๐ ท่าน ร่วมเทปูน
                                   หล่อ
พระพุทธรูป เป็นปฐมฤกษ์ 
                                                      - พระสงฆ์ ๘๔ รูป เจริญชัยมงคลคาถา 

เวลา  ๒๐.๐๙ - ๒๑.๐๙ น.   - พระสงฆ์จากอำเภอ ๒๐ รูป ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคเอกชน
พ่อค้า ประชาชน และกลุ่มพลังมวลชน
ร่วมเทปูนหล่อพระพุทธรูป ชุดที่ ๑

                                      - เสร็จสิ้นการเทปูนชุดที่ ๑ จุดพลุ ๙ ชุด

เวลา  ๒๑.๐๙ ๒๑.๓๙ น.      - พิธีบรรจุหัวใจพระพุทธรูป

  - พระสงฆ์ ๘๔ รูป พระสงฆ์ร่วมเทปูน ๑๐๐ รูป และพระสงฆ์จากอำเภอชุดที่ ๑   (๒๐ รูป)  เจริญชัยมงคลคาถา

- ประธานฯ และผู้มีเกียรติ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่
พระสงฆ์   

- พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ

เวลา  ๒๑.๓๙ - ๒๒.๓๙ น.      - พระสงฆ์จากอำเภอ ๒๐ รูป ข้าราชการ องค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน
พ่อค้า ประชาชน
 และกลุ่มพลังมวลชน ร่วมเทปูนหล่อพระพุทธรูป ชุดที่ ๒

                                      - เสร็จสิ้นการเทปูนชุดที่ ๒ จุดพลุ ๙ ชุด

เวลา  ๒๒.๓๙ ๒๓.๐๙ น.      - พิธีบรรจุกรุองค์พระ

- พระสงฆ์จากอำเภอชุดที่ ๒ (๒๐ รูป) เจริญชัยมงคลคาถา

- ประธานฯ และผู้มีเกียรติ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์

- พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ

เวลา  ๒๓.๐๙ - ๒๔.๐๙ น.      - พระสงฆ์จากอำเภอ ๒๐ รูป ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชน และกลุ่มพลังมวลชน ร่วมเทปูนหล่อพระพุทธรูป ชุดที่ ๓

                                      - เสร็จสิ้นการเทปูนชุดที่ ๓ จุดพลุ ๙ ชุด

เวลา  ๒๔.๐๙ ๒๔.๓๙ น.      - พิธีปิดกรุองค์พระ

- พระสงฆ์จากอำเภอชุดที่ ๓ (๒๐ รูป) เจริญชัยมงคลคาถา

- ประธานฯ และผู้มีเกียรติ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์

- พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ

เวลา  ๒๔.๓๙ - ๐๑.๓๙น.       - พระสงฆ์จากอำเภอ ๒๐ รูป ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน  พ่อค้า ประชาชน และกลุ่มพลังมวลชน ร่วมเทปูนหล่อพระพุทธรูป ชุดที่ ๔

                                      - เสร็จสิ้นการเทปูนชุดที่ ๔ จุดพลุ ๙ ชุด

เวลา ๐๑.๓๙ - ๐๒.๐๙ น.       - พิธีบรรจุกรุเศียรพระพุทธรูป

- พระสงฆ์จากอำเภอชุดที่ ๔ (๒๐ รูป) เจริญชัยมงคลคาถา

                                      - หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงต่างๆ ๒๐ กระทรวง ร่วมเทปูนหล่อพระพุทธรูป ชุดที่ ๕

- ประธานฯ และผู้มีเกียรติ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์

- พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ  

เวลา ๐๒.๐๙ น.                   - ประธานฯ จุดเทียนชัยถวายพระพร แล้วนำจุดเทียนต่อให้ผู้ร่วมงานพิธี

                                      - ประธานฯ กล่าวถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ

                                      -  (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

                                         (ดนตรีบรรเลงเพลงสดุดีมหาราชา) ต่อเนื่อง

                                      - ประธานฯ พร้อมผู้ร่วมพิธีร้องตามไปด้วย ๒ จบ เมื่อดนตรีบรรเลงจบแล้วผู้ร่วมพิธีทุกท่านเปล่งเสียงด้วยคำถวายพระพรว่า ทรงพระเจริญ ๓ ครั้ง

- การแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติ ๑๘ ชุด

- เสร็จสิ้นพิธีเทปูนหล่อพระพุทธรูป รับวัตถุมงคลเป็นที่ระลึก

.............................................................

- ชุดที่ ๑ อำเภอบ้านแพรก, อำเภอมหาราช, อำเภอบางปะหัน, อำเภอท่าเรือ
- ชุดที่ ๒ อำเภอลาดบัวหลวง, อำเภอบางซ้าย, อำเภอผักไห่, อำเภอบางไทร
- ชุดที่ ๓ อำเภอบางปะอิน, อำเภอวังน้อย, อำเภอเสนา, อำเภอบางบาล
- ชุดที่ ๔ อำเภอพระนครศรีอยุธยา, อำเภออุทัย, อำเอนครหลวง, อำเภอภาชี


 

หมายเหตุ :      ๑. การแต่งกายเสื้อผ้าสีขาว

              ๒. อาหาร/เครื่องดื่ม การแสดง/ดนตรีเฉลิมพระเกียรติ ฟรีตลอดงาน
☺☻☺☻

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด