ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมของมูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมของมูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13:42 น.

 อ่าน 2,497

 

ด้วยมูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ร่วมกับสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย และสำนักงาน ก.พ. จัดฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการและผู้สนใจทั่วไป ประจำปี 2555 จำนวน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย
                   หลักสูตรที่ 1 “การเตรียมตัวเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ การเขียนคำกล่าวและการนำเสนอในที่ประชุม” (ระยะเวลา 4 วัน) ระหว่างวันที่ 12 – 13 และ 19 – 20 พฤษภาคม 2555 ณ ห้อง 3104 – 3105 สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการหลักสูตรที่ 1 เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนรายละ 13,000 บาท
                   หลักสูตรที่ 2 “การเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ สำหรับผู้บริหาร” (ระยะเวลา 2 วัน) ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2555 ณ ห้อง 3104 – 3105 สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน รายละ 8,500 บาท
                   หลักสูตรที่ 3 “การพัฒนาภาวะผู้นำในตนเองให้เป็นที่ยอมรับ” (ระยะเวลา 4 วัน) ระหว่างวันที่ 9 – 10 และ 16 – 17 พฤษภาคม 2555 ณ ห้อง 3104 – 3105 สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เสียค่าใช้จ่าย ในการลงทะเบียน รายละ 15,000 บาท
                   จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการฝึกอบรมได้ที่ www.ayutthaya.go.th หัวข้ออบรม/สัมมนา สำหรับผู้เข้าร่วมการอบรมมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้เท่าที่จ่ายจริงตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 ข้อ 23  อนึ่ง ขอให้ส่วนราชการส่งแบบตอบรับ/การยืนยันของหลักสูตรที่ 1 หลักสูตรที่ 2 ภายในวันที่ 27 เมษายน 2555 และหลักสูตรที่ 3 ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ไปที่ สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด