เชิญร่วมเวทีแสดงความคิดเห็นปฏิรูปประเทศไทย 11 ประเด็นเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เชิญร่วมเวทีแสดงความคิดเห็นปฏิรูปประเทศไทย 11 ประเด็น

ผู้เขียน:  เครือมาศ เฉลิมฉัตร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพุธที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14:19 น.

 อ่าน 5,640

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ -  ๑๖.๓๐ น. จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะจัดเวทีแสดงความคิดเห็นปฏิรูปประเทศไทย ๑๑ ประเด็น 
- กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประุชุมศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
-ประเด็นการปฏิรูปด้านต่าง ๆ  ๑๑ ประเด็น
 ๑.ประเด็นแนวทางปฏิรูปทางการเมือง
 ๒. ประเด็นแนวทางสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้บริหารประเทศ อันได้แก่ นักการเมือง ข้าราชการ
     และหน่วยงานเอกชนต่างๆ
๓. ประเด็นแนวทางปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
๔. ประเด็นแนวทางปฏิรูป การบริหารราชการแผ่นดิน เช่น การกระจายอำนาจ หรือความซ้ำซ้อนในการทำงาน
     ของหน่วยงานภาครัฐ
๕. ประเด็นแนวทางปฏิรูปการทุจริต คอรัปชั่น
๖. ประเด็นแนวทางปฏิรูปการศึกษา
๗. ประเด็นแนวทางปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ
๘. ประเด็นแนวทางปฏิรูปด้านข้อมูลข่าวสาร
๙. ประเด็นแนวทางปฏิรูปความเหลื่อมล้ำทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
๑๐. ประเด็นแนวทางปฏิรูปด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑. ประเด็นแนวทางปฏิรูปด้านอื่น ๆ

ทั้งนี้ ผลที่ได้รับจากเวทีแสดงความคิดเห็นปฏิรูปประเทศไทย ๑๑ ประเด็นนี้ จังหวัดจะนำไปประมวลร่วมกับความคิดเห็นจากกลุ่มเสวนาอื่นๆ อาทิ กลุ่มภาคประชาชน  กลุ่มภาคแกนนำทางการเมือง  กลุ่มภาคธุรกิจเอกชน กลุ่มภาคสังคมา   และบันทึกในระบบส่งให้ คสช.เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาต่อไป

สำหรับรายละเอียดสอบถามได้ที่ เบอร์โทร ๐ - ๓๕๓๓-๕๖๖๕ ต่อ ๒๒
 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด