การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2557เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2557

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 10:57 น.

 อ่าน 3,261

วันที่ 25 ก.ย.57  เวลา 09.30 น. การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2557 นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเกียรติให้โอวาทและมอบโล่รางวัลเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลจากการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ดังต่อไปนี้
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้
ระดับมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ     ได้แก่  โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)  ชื่อผลงาน  โคมส่องหล้า
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้แก่  โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค  ชื่อผลงาน  ตะกร้าแม็กกาซีน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้แก่  โรงเรียนปัณณวิชญ์  ชื่อผลงาน  ชุดโต๊ะรีไซเคิล

ระดับประถมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ     ได้แก่  โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร  ชื่อผลงาน  Gallons Recycle benches
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้แก่  โรงเรียนปัณณวิชญ์  ชื่อผลงาน  ภาพ 3 มิติ จากปฏิทิน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้แก่  โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์  ชื่อผลงาน  พานพุ่มสักการะ

ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้
รางวัลชนะเลิศ     ได้แก่  นางสาวขวัญเรือน อัมพะวา  ชื่อผลงาน  ราชินีใบไม้
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้แก่  โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์  ชื่อผลงาน  ชุดราตรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้แก่  โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์  ชื่อผลงาน  ชุดเดรสสั้นมอบโล่ประกาศเกียรติคุณตามโครงการประกวดผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ที่มีผลงานโดดเด่น (บ้านฉันมีดี) ประจำปี 2557
กลุ่มที่ 1    
รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  บ้านคลองญี่ปุ่นเหนือ  หมู่ที่ 3 ตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้แก่  บ้านบึงกระสังข์  หมู่ที่ 2  ตำบลเทพมงคล  อำเภอบางซ้าย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้แก่  บ้านคูล่าง  หมู่ที่ 4  ตำบลนาคู  อำเภอผักไห่
กลุ่มที่ 2
รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  บ้านมหาราช  หมู่ที่ 1 ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้แก่  บ้านหนองแห่  หมู่ที่ 9  ตำบลดอนหญ้า  อำเภอภาชี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้แก่  บ้านแพรก  หมู่ที่ 4  ตำบลบ้านแพรก  อำเภอบ้านแพรกมอบรางวัลการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" และกิจกรรมการพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2557
1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข"  ดีเด่น  ชนะเลิศ  ได้แก่ อำเภอบ้านชุ้ง  หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านชุ้ง  อำเภอนครหลวง
รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นด้านต่าง ๆ  ได้แก่
ด้านเกษตรผสมผสาน  ได้แก่  บ้านทางกลาง  หมู่ที่ 3  ตำบลทางกลาง  อำเภอบางปะหัน
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  ได้แก่  บ้านคานหัก (คลองส้มป่อย)  หมู่ที่ 10  ตำบลบ่อตาโล่  อำเภอวังน้อย
ด้านวัฒนธรรม  ได้แก่  บ้านเกาะล่าง  หมู่ที่ 3  ตำบลลุมพลี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา
2. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่นชาย  ชนะเลิศ  ได้แก่  นายจรัญ  นากดี  อำเภอวังน้อย
3. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่นหญิง  ชนะเลิศ  ได้แก่  นางเรณู  บุญรอด  อำเภอนครหลวง
4. กลุ่ม/องค์กรชุมชนที่กรมการพัฒนาชุมชนสนับสนุน  ชนะเลิศ  ได้แก่  คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล (กพสต.)  ตำบลบ่อตาโล่  อำเภอวังน้อย
5. ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน ระดับตำบลดีเด่น  ชนะเลิศ  ได้แก่  ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.)  ตำบลบ่อตาโล่  อำเภอวังน้อย
6. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนดีเด่น  ชนะเลิศ  ได้แก่  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านท่าตอ  หมู่ที่ 3  ตำบลท่าตอ  อำเภอมหาราช
7. กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น  ชนะเลิศ  ได้แก่  กลุ่มซักอบรีดเสื้อผ้า  หมู่ที่ 3  ตำบลลุมพลี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา
8. กลุ่มอาชีพ OTOP ดีเด่น
   ประเภทกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quandrant D) ดีเด่น  ชนะเลิศ  ได้แก่  กลุ่มหัตถกรรมปอป่าน  ตำบลทางกลาง  อำเภอบางปะหัน
   ประเภทการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  ชนะเลิศ  ได้แก่  กลุ่มบุษกรเครื่องนอน  ตำบลเทพมงคล  อำเภอบางซ้าย
9. ผู้นำอาชีพก้าวหน้าดีเด่น  ชนะเลิศ  ได้แก่  นางสาวภัคจิรา พวงโภคา  ตำบลดอนทอง  อำเภอเสนา  อาชีพทำการเกษตรผสมผสาน
10.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่น  ชนะเลิศ  ได้แก่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตำบลบางยี่โท  หมู่ที่ 1  ตำบลบางยี่โท  อำเภอบางไทร


มอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองตามกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2557
รางวัลเกียรติบัตรระดับต้น   - บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเซน (ประเทศไทย) จำกัด  สาขา
แมคโครเฟชร วังน้อย
                                    - บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.
                                    - บริษัท มิตซุย ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
                                    - บริษัท ฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย จำกัด  สาขาโรจนะ

 

มอบรางวัลของหน่วยงานให้บริการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2557
ระดับดีเด่น (จำนวน 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ)  ได้แก่  สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (งานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม)
ระดับดีมาก (จำนวน 4,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ)  ได้แก่  สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช (งานถ่ายทอดความรู้และให้บริการทางการเกษตร)
ระดับดี (จำนวน 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ)  ได้แก่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (งานประกันสังคม)
รางวัลชมเชย (จำนวน 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ)  ได้แก่  1.โรงพยาบาลเสนา (งานบริการผู้ป่วยนอก)
    2.ที่ว่าการอำเภอมหาราช (งานบริการบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนราษฎร)


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด