เตือน...นายจ้างที่ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เตือน...นายจ้างที่ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

ผู้เขียน:  อดุลย์ เมืองหมุด จาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554 เวลา 09:33 น.

 อ่าน 4,059

นางพัชรนันท์ พันธุ์พิริยะ จัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแจ้งเตือนให้นายจ้างที่ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองตาม มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ และยังไม่ได้ไปดำเนินการในขั้นตอนขอรับใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าวที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอให้รีบดำเนินการให้เรียบร้อยภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาในการขอรับใบอนุญาตทำงาน เพราะหากขึ้นทะเบียนคนต่างด้าวแล้วไม่ยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานภายในกำหนด คนต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรจะเสียสิทธิในการผ่อนผันดังกล่าว และยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ทำงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาต (มาตรา ๕๑) มีโทษจำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับตั่้งแต่ ๒,๐๐๐ ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนนายจ้างจะมีความผิดรับคนต่างด้าวที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานเข้าทำงาน (มาตรา ๒๗) โทษปรับตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อการจ้างคนต่างด้าว ๑ คน (มาตรา ๕๔ ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น ๑ อาคาร ๗ ชั้น ถนนสายเอเซีย โทรศัพท์ ๐ ๓๕๒๑ ๓๙๕๖-๗


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด