ขยายระยะเวลาการยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานถึง ๑๑ พ.ย.๒๕๕๔เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขยายระยะเวลาการยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานถึง ๑๑ พ.ย.๒๕๕๔

ผู้เขียน:  อดุลย์ เมืองหมุด จาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เวลา 10:57 น.

 อ่าน 2,914

                    นางพัชรนันท์  พันธุ์พิริยะ จัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เนื่องจากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ ได้แผ่ขยายวงกว้างไปในทุกพื้นที่ของจังหวัด ซึ่งวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นมีผลกระทบความเสียหายรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และสถานที่ราชการและสถานประกอบกิจการของภาคเอกชน จึงทำให้นายจ้างไม่สามารถนำคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔  เดินทางมายื่นคำขอรับ     ใบอนุญาตทำงานได้ตามกำหนดระยะเวลา ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึง ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔

                       กรมการจัดหางานได้ออกประกาศเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ขยายระยะเวลายื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔  ให้ขยายระยะเวลายื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวกลุ่มดังกล่าว ที่ได้รายงานตัวเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรซึ่งประสงค์จะทำงานที่มิใช่งานในกิจการประมง ให้ยื่นคำขอรับ            ใบอนุญาตได้ เป็น ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

                    สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างนำคนต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวไปยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานภายในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาคาร ๗ ชั้น ชั้น ๑ ถนนสายเอเซีย  ตำบลคลองสวนพลู  อำเภอพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ ๐ ๓๕๒๑ ๓๙๕๖ – ๗ และ ๐๘ ๘๔๖๐ ๑๘๓๓ ทุกวันเวลาราชการ
                                               

                                                         ###########################


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด