ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เวลา 09:10 น.

 อ่าน 2,610

         

 

สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดอบรมระยะสั้นประจำปีงบประมาณ 2555  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม เนื้อหาการอบรมมุ่งให้บุคลากรทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน และผู้สนใจทั่วไป ที่ทำงานด้านการพัฒนามีความรู้และทักษะที่สำคัญและจำเป็นในการทำงานพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยกำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวนหลักสูตรได้แก่
1.      หลักสูตร “การวางแผนยุทธศาสตร์ในงานพัฒนา” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2555 ณ สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2.      หลักสูตร “การเขียนและวิเคราะห์โครงการพัฒนา” รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2555 ณ สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
3.      หลักสูตร “การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา” รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ทั้งนี้ สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร ได้ขออนุมัติจัดโครงการฝึกอบรมระยะสั้น โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน จากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 122 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2554 ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรพัฒนาอื่น ๆ เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของหน่วยงาน
ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด