สศช. ร่วมจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สศช. ร่วมจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ

ผู้เขียน:  เครือมาศ เฉลิมฉัตร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 15:34 น.

 อ่าน 3,345

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล เพื่อทบทวนและจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โดยชี้แจงเรื่อง ตัวชี้วัดและการจัดทายุทธศาสตร์แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ทั่วประเทศ  การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดนั้นมีกระบวนการ ขั้นตอนหนึ่งซึ่งเป็นภารกิจที่สาคัญของ สศช. คือ การจัดทาดัชนีชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด ที่ผ่านมาได้มีการกาหนดโดยการหารือร่วมกันระหว่างจังหวัด กับสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งเป็นการวัดประสิทธิภาพของจังหวัด โดยพิจารณากระบวนการทาแผนพัฒนาจังหวัดว่าทาถึงขั้นตอนใด และได้รับการอนุมัติหรือไม่ แต่ไม่ได้วัดผลการพัฒนา ที่สะท้อนออกมาเป็นตัวชี้วัด เช่น อัตราการเจ็บป่วยลดลงหรือไม่

เป็นต้น รายละเอียดดังนี้

ผลของ ๒ จังหวัดนำร่อง

แนวทางการทบทวนยุทธศาสตร์และการจัดทำตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ

คำอธิบายดัชนีตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด

การเตรียมความพร้อมในการทำ workshop


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด