การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557 ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557 ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 10:37 น.

 อ่าน 2,675

วันนี้ (5 ก.พ.58) เวลา 09.30 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557  ณ ห้องรับรอง ชั้น 1  ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายชื่อข้าราชการที่เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557
กลุ่ม 1
1.นายสุรชัย  โชคครรชิต  นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม)  โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
กลุ่ม 2
1.นายเอกพรต  สมุทธานนท์  ผู้อำนวยการสถานศึกษา (ชำนาญการพิเศษ) โรงเรียนธรรมจริยา  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1
2.นางขวัญฤทัย ภู่สาระ  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ   โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1
3.นายวันชัย ดนตรี  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สถานีอนามัยตำบลลาดงา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4.นางสาวกรรณิกา เฉลยจิตร  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5.นางประทีป ตัฒฑะตะนัย  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6.นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (อำนวยการต้น)   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7.นางปราณี ปะละน่าน  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กลุ่ม 3
1.นางสาวศิริพร ปิยะวงศ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา
2.นายธีรติ สุขสมเนตร  เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน  โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3.นางเกวลิน ศรีกุลบุตร  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กลุ่ม 4 (ลูกจ้างประจำ)
1.นางสาวสมคิด ไวยมัน  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส.2  โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด