ที่ อย 0017.2/ว 3996 ลงวันที่ 4 กันยายน 2558 เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ด้วยการขับเคลื่อนกลุ่มภารกิจ (cluster) และวาระสำคัญของจังหวัด (Agenda) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่ อย 0017.2/ว 3996 ลงวันที่ 4 กันยายน 2558 เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ด้วยการขับเคลื่อนกลุ่มภารกิจ (cluster) และวาระสำคัญของจังหวัด (Agenda) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 11:51 น.

 อ่าน 3,222

ที่ อย 0017.2/ว 3996 ลงวันที่ 4 กันยายน 2558 เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ด้วยการขับเคลื่อนกลุ่มภารกิจ (cluster) และวาระสำคัญของจังหวัด (Agenda) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. การขับเคลื่อนกลุ่มภารกิจ cluster และวาระสำคัญของจังหวัด Agenda ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. หลักเกณฑ์ในการเสนอแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3. แบบฟอร์มการเสนอแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แบบจ.1/กจ1)
(แบบ จ.2-กจ.2) (แบบจ.3)
4. สำเนาหนังสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ อย 0017.2/ว 3995 ลงวันที่ 4 กันยายน 2558
5. สำเนาหนังสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ อย 0017.2/ว 3994 ลงวันที่ 4 กันยายน 2558
6. กำหนดการประชุมสัมมนา
7. แบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุมสัมมนา


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทหนังสือเวียน
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด