การประชุมเวทีระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรตำบลหันตะเภา สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมเวทีระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรตำบลหันตะเภา สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สนง.สภาเกษตรกร จาก สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 15:48 น.

 อ่าน 2,350

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  กำหนดให้สภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล  โดยการระดมความคิดเห็น  ปัญหาและกำหนดแนวทางการส่งเสริม  การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาที่ดิน  ปัญหาแหล่งน้ำ  การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเกษตรกร  พัฒนาความร่วมมือด้านการผลิต  การแปรรูป  และการตลาด  สนับสนุนการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายรายอาชีพ  รายสินค้าเพื่อลดรายจ่าย  และสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตามสภาพพื้นที่ 16 อำเภอ  โดยให้คัดเลือกตำบลที่มีความพร้อม  อำเภอละ 1 ตำบล  บูรณาการร่วมกับผู้ปกครองท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  สถาบันการศึกษา  ปราชญ์ชาวบ้าน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล   โดยอำเภอวังน้อย  ได้เลือกตำบลหันตะเภา  กำหนดการดำเนินงานดังกล่าว  ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559    ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหันตะเภา  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยในการประชุมระดมความคิดเห็นครั้งนี้  เกษตรกรในตำบลหันตะเภา  ร่วมกันแสดงความคิดเห็น  วิเคราะห์ปัญหา  และสอบถามกับหน่วยงานของรัฐที่มาเข้าร่วม  จนสามารถสรุปเป็นแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในตำบลหันตะเภาได้

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด