สปส.เตือน! ผู้ประกันตนยื่นรับประโยชน์ทดแทนใน 1 ปีเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สปส.เตือน! ผู้ประกันตนยื่นรับประโยชน์ทดแทนใน 1 ปี

ผู้เขียน:  สุรีรัตน์ ถ่ายเนียม จาก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เวลา 14:37 น.

 อ่าน 2,556
                                                       ข่าวที่ 17 / 2554
 
 
เรื่อง สปส.เตือน! ผู้ประกันตนยื่นรับประโยชน์ทดแทนใน 1 ปี
              สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ย้ำ! ผู้ประกันตนต้องยื่นเรื่องขอรับประโยชน์
ทดแทนภายในระยะเวลา 1 ปี หากพ้นกำหนดหมดสิทธิทันที
              นางเกษณี นิตินันท์ ประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เปิดเผยว่า     ผู้ประกันตนจำนวนมากที่ยังไม่ทราบว่าการยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนทุกกรณี ต้องทำ
ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่มีสิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีนั้นๆ ยกเว้นกรณี
ว่างงาน ซึ่งผู้ประกันตนต้องยื่นเรื่องพร้อมกับขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน ที่สำนักจัดหางานของรัฐ
ภายใน
30 วัน หลังจากถูกเลิกจ้าง หรือลาออกจากงาน
              ในกรณีเจ็บป่วย/อุบัติเหตุ หากเข้ารับการรักษาที่ รพ.อื่นที่ไม่ใช่ รพ.ตาม
บัตรรับรองสิทธิฯ สามารถยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนตั้งแต่วันที่ผู้ประกันตนเข้ารับ
การรักษาหรือวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน กรณีคลอดบุตร นับตั้งแต่วันที่คลอดบุตรที่ระบุ
ในสูติบัตร กรณีทุพลลภาพ นับตั้งแต่วันที่แพทย์สิ้นสุดการรักษาและมีความเห็นว่าเป็น
ผู้ทุพลภาพซึ่งระบุในใบรับรองแพทย์ ส่วนกรณีตายนับจากวันที่เสียชีวิตที่ระบุใน
ใบมรณะบัตร
              สำหรับกรณีสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์บุตรได้ จะต้องจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย อายุตั้งแต่
แรกเกิดถึง 6 ปี และขอรับประโยชน์ได้คราวละไม่เกิน 2 คน ส่วนกรณีชราภาพ
ผู้ประกันตนจะติดต่อขอรับเงินบำเหน็จชราภาพได้ ต้องสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนและ
มีอายุครบ
55 ปีบริบูรณ์ โดยผู้ประกันตนจะต้องติดต่อขอรับประโยชน์ทดแทนใน 1 ปี
นับจากวันที่มีสิทธิ ขอให้ลูกจ้างผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ เมื่อมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน
ในกรณีใดให้รีบยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อเป็น
การรักษาสิทธิของตนเอง
              หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์หมายเลข 035-213416-8 สาขาอำเภออุทัย หมายเลข 
035-800812-9 หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวัน เวลา 07.00
– 19.00 น. ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติให้บริการ 24 ชั่วโมง)  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ที่ 
www.sso.go.th
 
{ŸwŸ{ŸwŸ{ŸwŸ{ŸwŸ{

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด