เตือน...นายจ้าง/สถานประกอบการให้พาคนต่างด้าวมาขออนุญาตทำงานเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เตือน...นายจ้าง/สถานประกอบการให้พาคนต่างด้าวมาขออนุญาตทำงาน

ผู้เขียน:  อดุลย์ เมืองหมุด จาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เวลา 16:10 น.

 อ่าน 2,139

    นางพัชรนันท์ พันธุ์พิริยะ จัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ ให้มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา ที่ลักลอบทำงานเข้าสู่ระบบการจ้างงานที่ถูกต้องและได้รับการคุ้มครองตามกฏหมาย โดยจะต้องดำเนินการ ดังนี้ ขั้นตอนที่ ๑ นายจ้างจะต้องมายื่นแบบคำร้องขอจ้างคนต่างด้าว ขั้นตอนที่ ๒ คนต่างด้าวยื่นคำร้องขอจดทะเบียนประวัติ ซึ่งขั้นตอนที่ ๑ และ ๒ ระยะเวลาดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ขั้นตอนที่ ๓ คนต่างด้าวตรวจสุขภาพและทำประกันสุขภาพ ณ โรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด (ยกเว้น รพ.มหาราช รพ.บ้านแพรก รพ.บางบาล และ รพ.บางซ้าย) ภายในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ โดยเสียค่าตรวจสุขภาพ ๖๐๐ บาท และค่าประกันสุขภาพ ๑,๓๐๐ บาท ขั้นตอนที่ ๔ คนต่างด้าวยื่นคำขออนุญาตทำงาน (แบบ ตท.๘) ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมค่าการยื่นคำขอฉบับละ ๑๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานปีละ ๑,๒๐๐ บาท ยกเว้นกิจการประมง กิจการต่อเนื่องจากกิจการประมง หรือกิจการเกษตรหรือปศุสัตว์ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานปีละ ๙๐๐ บาท

                    สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการรีบพาแรงงานต่างด้าวมาขออนุญาตทำงาน หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ นายจ้างต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ บาท  ต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวหนึ่งคน และคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๒,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๕๒๑ ๓๙๕๖-๗ 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด