พนักงานสถานศึกษาเอกชนเฮ ! ประกันสังคมอ้าแขนรับเข้าระบบ เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พนักงานสถานศึกษาเอกชนเฮ ! ประกันสังคมอ้าแขนรับเข้าระบบ

ผู้เขียน:  สุรีรัตน์ ถ่ายเนียม จาก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2554 เวลา 09:59 น.

 อ่าน 4,079
 
                                                              ข่าวที่ 21 / 2554
 
 
เรื่อง พนักงานสถานศึกษาเอกชนเฮ ! ประกันสังคมอ้าแขนรับเข้าระบบ
 
              สปส.แจ้งพนักงานสถานศึกษาเอกชน ที่มิใช่ผู้อำนวยการ ครู หรือ บุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ พรบ.โรงเรียน
เอกชน (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่ 10 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป
 
              นางเกษณี นิตินันท์ ประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ตามพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2551 ได้กำหนดว่า “กิจการของ
โรงเรียนในระบบไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงาน
สัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่ผู้ปฏิบัติงานของ
โรงเรียนต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน”
เป็นผลให้สถานประกอบการภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ยกเลิก
การขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทนนั้น
 
              ขณะนี้ได้มีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวโดยได้ออกพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 มีผลบังคับใช้
วันที่ 10 มิถุนายน 2554 โดยกำหนดให้ลูกจ้างในสถานศึกษาเอกชนจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน
มาตรา 33 ซึ่งได้แก่ “ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ใช่ครูใหญ่หรือผู้อำนวยการ หรือครูของโรงเรียนนานาชาติ
ซึ่งเป็นโรงเรียนในระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่
ผู้อำนวยการ ครู หรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ซึ่งเคยเป็นผู้ประกันตน และ
ส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม”.มาก่อนวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2551 จะต้องดำเนินการส่ง
เงินสบทบกองทุนประกันสังคมต่อไป นับตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2554 ซึ่ง พรบ.ดังกล่าวมี
ผลบังคับใช้โดยให้นับระยะเวลาในการส่งเงินสมทบต่อเนื่องกับระยะเวลาที่ได้ส่งมาแล้ว รวมทั้ง
ด้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายประกันสังคม 
 
              ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมขอแจ้งให้สถานประกอบการที่เป็นโรงเรียนในระบบ และ
โรงเรียนนานาชาติ ต้องขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
และพระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ.2537 โดยแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ให้ลูกจ้าง
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่พระราชบัญญัติ โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 มีผลใช้บังคับ
คือวันที่  10 มิถุนายน 2554  
 
            หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 โทรศัพท์หมายเลข 035-213416-8 สาขาอำเภออุทัย หมายเลข 035-800812-9 หรือ
โทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวัน เวลา 07.00 – 19.00 น. ระบบโทรศัพท์ตอบรับ
อัตโนมัติให้บริการ 24 ชั่วโมง)  
 
 
{ŸwŸ{ŸwŸ{ŸwŸ{ŸwŸ{
 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด