ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ส่งเงินสมทบได้ง่ายมากเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ส่งเงินสมทบได้ง่ายมาก

ผู้เขียน:  สุรีรัตน์ ถ่ายเนียม จาก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554 เวลา 08:53 น.

 อ่าน 7,731
                                                              ข่าวที่    25 / 2554
 
เรื่อง ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ส่งเงินสมทบได้ง่ายมาก
 
           แรงงานนอกระบบที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40  ส่งเงินสมทบด้วยวิธี
หักบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคาร
ออมสิน ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2554 เป็นต้นไป
 
           นางเกษณี นิตินันท์ ประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า
สำนักงานประกันสังคม ได้ร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร และธนาคารออมสิน เพิ่มการให้บริการรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตน
ตามมาตรา 40  โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2554
เป็นต้นไป  โดยธนาคารรับเฉพาะเงินสมทบงวดเดือนปัจจุบัน
ไม่รับชำระงวดเดือนย้อนหลังและงวดเดือนล่วงหน้า เพียงผู้ประกันตนยื่นหนังสือ
ยินยอมการหักบัญชีเงินฝากธนาคารที่สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรและธนาคารออมสินทั่วประเทศ  ได้ตั้งแต่ วันที่    5 กันยายน 2554
เป็นต้นไป  โดยผู้ชำระเงินจ่ายค่าธรรมเนียมรายการละ 5.- บาท  ให้ผู้ประกันตน 
   นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้เพียงพอที่ธนาคารจะหักเป็นเงินสมทบที่ต้อง
นำส่งตามทางเลือกที่ผู้ประกันตน  ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานประกันสังคม 
 พร้อมกับจำนวนเงินค่าธรรมเนียมธนาคาร  หลังจากนั้นทุกวันที่  20 ของเดือน 
 ธนาคารจะทำการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร  ดังนั้น ในเดือนถัดไปภายหลังจาก
ธนาคารหักเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนแล้ว  ผู้ประกันตนสามารถ
ติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินได้ที่เจ้าหน้าที่การเงิน  ณ สำนักงานประกันสังคม
เขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ขึ้นทะเบียนไว้ภายใน 1 ปี 
 หากเกินกำหนดผู้ประกันตนสามารถขอใบแทนใบเสร็จรับเงินได้ที่สำนักงาน
ประกันสังคมทั่วประเทศ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และ กรณีผู้ประกันตน
ต้องการปรับสมุดรับเงินสมทบ-สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนตามมาตรา 40  สามารถ
นำสมุดรับเงินสมทบ-สิทธิประโยชน์ไปประทับตราย้อนหลังได้  ณ สำนักงานประกัน
สังคมที่ผู้ประกันตนสะดวก
 
           ขณะนี้แรงงานนอกระบบทุกคนสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตน ตาม
มาตรา 40 ได้ทุกวัน  และหากมีข้อสงสัยขอให้สอบถามเจ้าหน้าที่สำนักงานประกัน
สังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โทรศัพท์หมายเลข 035-213415-8  หรือ สาขา
อำเภออุทัย หมายเลข 035-800812-6
 
{ŸwŸ{ŸwŸ{ŸwŸ{ŸwŸ{
 

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด