การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ปี ๒๕๕๕เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ปี ๒๕๕๕

ผู้เขียน:  อดุลย์ เมืองหมุด จาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 17:35 น.

 อ่าน 5,295

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ปี ๒๕๕๕

 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ปี ๒๕๕๕  ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้
 ๑. เร่งรัดดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๓  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ไม่เกินวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
 ๒. ดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาที่ได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
 ๓. ลดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant-LA) ให้แก่แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ และแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่นำเข้ามาอย่างถูกกฎหมายจากอัตราปกติ ๒,๐๐๐ บาท เหลือ ๕๐๐ บาท เป็นเวลา ๔ ปี
 ๔. ขยายเวลาการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑  ออกไปอีก ๑ ปี
 เพื่อให้การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง /เจ้าของสถานประกอบการพาแรงงานต่างด้าวมาดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
 ๑.๑ แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาที่ได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๓  (ใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕  และวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติ ยื่นคำขออนุญาตทำงานหรือต่ออายุใบอนุญาตทำงาน(แบบ ตท.๘) โดยให้ยื่นคำขอ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแต่ไม่เกินวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ อนุญาตให้ทำงานไม่เกินวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ พร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้
 เอกสารของคนต่างด้าว
 -สำเนาใบเสร็จรับเงินของสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปี ๒๕๕๔
 -หนังสือรับรองการจ้าง
 -ใบรับรองแพทย์(โรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ยกเว้น โรงพยาบาลมหาราช โรงพยาบาลบ้านแพรก โรงพยาบาลบางบาล และโรงพยาบาลบางซ้าย)
 -หนังสือมอบอำนาจจากคนต่างด้าว (กรณีคนต่างด้าวไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
 -แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ต้องกรอกแบบพิสูจน์สัญชาติ (สามารถ download แบบฟอร์มได้ที่ http://wp.doe.go.th)  นายจ้างรวบรวมแบบส่งที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 เอกสารของนายจ้าง
 -กรณีบุคคลธรรมดา
  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง
 -กรณีนิติบุคคล
  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(คนไทย) หรือสำเนาใบอนุญาตทำงาน(คนต่างด้าว)ของนายจ้าง

 ค่าธรรมเนียม(อนุญาตถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕) ดังนี้
 -การต่ออายุใบอนุญาตเกินสามเดือน แต่ไม่เกินหกเดือน (กิจการประมง กิจการต่อเนื่องจากกิจการประมง หรือกิจการเกษตรหรือปศุสัตว์)   ครั้งละ    ๔๕๐ บาท
 -การต่ออายุใบอนุญาตเกินสามเดือน แต่ไม่เกินหกเดือน (กิจการอื่น ๆ )  ครั้งละ    ๖๐๐ บาท
 -ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ ฉบับละ   ๑๐๐ บาท
 ๑.๒ แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาที่ได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ (ใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕) ดำเนินการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ต้องกรอกแบบพิสูจน์สัญชาติ(สามารถ download แบบฟอร์มได้ที่ http://wp.doe.go.th)  นายจ้างรวบรวมแบบส่งที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ๑.๓ แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ได้รับหนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport) หรือเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity) จากทางการของประเทศต้นทาง ได้รับการตรวจลงตรา(Visa) และประทับตราการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลา ๒ ปีแล้วให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานใหม่ (แบบ ตท.๒) พร้อมหลักฐานที่กำหนดภายใน ๑๕ วัน
 ๑.๔ ขยายเวลาการเก็บเงินเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ ออกไปอีก ๑ ปี
 นางพัชรนันท์  พันธุ์พิริยะ จัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาวและกัมพูชาที่ได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี (ใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕  ใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕) ให้เร่งดำเนินการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวคนต่างด้าวจะไม่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรอีกต่อไป สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาคาร ๗ ชั้น ชั้น ๑ ตำบลคลองสวนพลู  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ ๐ ๓๕๒๑ ๓๙๕๖-๗  ทุกวันเวลาราชการ

งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวและคุ้มครองคนหางาน
โทรศัพท์ ๐ ๓๕๒๑ ๓๙๕๖-๗
 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด