๖ - ๙ กันยายนนี้ ขอเชิญร่วมงาน"๘๐ พรรษา ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข” ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๖ - ๙ กันยายนนี้ ขอเชิญร่วมงาน"๘๐ พรรษา ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข” ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 16:13 น.

 อ่าน 2,037

               มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) สำนักงบประมาณ กองทัพบก กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมชลประทาน ร่วมกันจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ “๘๐ พรรษา ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข” ในรูปแบบกิจกรรมและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติด้านต่างๆ ขึ้นระหว่างวันที่ ๖ – ๙ กันยายน ๒๕๕๕   ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
              ภายในงานได้จัดนิทรรศการแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจสำคัญในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นับตั้งแต่พระราชกรณียกิจ และพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่ทรงส่งเสริมหัตถกรรมผ้าไทยให้กลับฟื้นคืนมาสู่ความนิยมของประชาชนทั่วไปและชาวโลกอีกครั้ง จนเป็นที่มาของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ตลอดถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีกว่า ๘๙๐ โครงการ อาทิ ด้านป่าไม้ ทรัพยากรชายฝั่งทะเลและสิ่งแวดล้อม สถานีพัฒนาการเกษตรพื้นที่สูงตามพระราชดำริ ฟาร์มตัวอย่าง ตลอดจนศิลปหัตถกรรมอันเป็นการอนุรักษ์วิถีไทยแต่ดั้งเดิม   การจัดแสดงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ในฐานะแม่แห่งแผ่นดินที่พระองค์ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ยังทรงงานหนักในทุก ๆ ด้าน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพสกนิกรไทย ตลอดถึงการจัดแสดงโครงการที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะงานศิลปาชีพ การจักสาน ทอผ้า และการเกษตร ฟาร์มตัวอย่าง ตลอดจนการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

               สัมผัสพระฉายาลักษณ์ที่หาชมได้ยากในนิทรรศการภาพถ่าย “๘ ทศวรรษแห่งการทรงงาน”
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ การเสวนา เรื่อง “การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” โดยผู้นำท้องถิ่น นักวิชาการ ปราชญ์ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเกษตรจังหวัด การเสวนา เรื่อง “การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” โดยกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และตัวแทนกลุ่มราษฎรอาสา สมัครพิทักษ์ป่า   รวมถึงการเสวนา เรื่อง การบริหารจัด การน้ำ โดยกรมชลประทาน และตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำ

             กิจกรรมให้ความบันเทิง เช่น การแสดงดนตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงผลิตภัณฑ์จากโครงการศิลปาชีพต่าง ๆ นิทรรศการดังกล่าวนี้จะมีเรื่องราวต่าง ๆ มากมายที่คนไทยควรรู้ และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิต เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเอง องค์กร และประเทศชาติ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติสืบต่อไปได้เป็นอย่างดี
 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด