โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้าน IT ประจำปี 2556เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้าน IT ประจำปี 2556

ผู้เขียน:  ธนิษฐา พงษ์จันทร์ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 16:09 น.

 อ่าน 4,124

         จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดอบรมโครงการ“พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี ๒๕๕๖" เมื่อวันที่ ๔ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๒ หลักสูตร ณ อาคาร ๑๐๐ ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายชูเกียรติ  บุศยรัตน์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้พบปะพูดคุยกับบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ  

  

           หลักสูตรที่ ๑  การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อใหใชงานในการรับหนังสือไดอยางถูกตองตามขั้นตอน รวมทั้งแนวทางปฏิบัติในการรับหนังสือ ซึ่งได้แยกเป็น ๔ รุ่น ดังนี้

- รุ่นที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๔ มี.ค. ๕๖  กลุ่มเป้าหมาย คือ ส่วนภูมิภาค ๓๓ หน่วยงาน , อำเภอ ๑๖ หน่วย, โรงพยาบาล ๑ หน่วย , สถานศึกษา ๑๓ หน่วย

   

          - รุนที่ ๒ วันอังคารที่ ๕ มี.ค ๕๖  กลุ่มเป้าหมาย คือ หนวยงานสวนกลาง ๔๘ หนวย , รัฐวิสาหกิจ/หนวยงานอิสระ/เอกชน ๒๔ หนวย

   

- รุนที่ ๓ วันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ กลุ่มเป้าหมาย คือ อปท. ๗ อําเภอ ไดแก พระนครศรีอยุธยา,ทาเรือ,นครหลวง,บางไทร,บางปะหัน,ผักไห และเสนา

  

- รุนที่ ๔ วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ กลุ่มเป้าหมาย คือ อปท. ๙ อําเภอ ไดแก บางบาล,บางปะอิน,ภาชี,ลาดบัวหลวง,บางซาย,อุทัย,มหาราช,บานแพรก และวังนอย

   

       ***************************************

         หลักสูตรที่ ๒  การใช้งานระบบสารสนเทศรายงานผู้บริหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (EIS)  เพื่อใหมีระบบฐานขอมูลที่ทันสมัย เปนปจจุบัน สําหรับการวางแผน และเผยแพรนําไปสูการใชประโยชน  ได้จัดอบรมเมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มี.ค.๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. โดยมี ขาราชการ เจาหนาที่  หนวยงานของรัฐที่มีหนาที่เกี่ยว ของกับการนําเขาขอมูลในระบบ จํานวน ๑๕ หนวยงาน

    

             ซึ่งในหลักสูตรที่ ๑ และ ๒  มีบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆให้ความสนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก  พร้อมทั้งร่วมตอบคำถามสนุกๆ ชิงของรางวัล  

  วิทยากร คือ นายนพพร  แสงสร้อย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
                  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด