"มจร" จัดเทศน์มหาชาติประยุกต์ ฉลอง ๑๐๐ พระชันษา สังฆราชเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

"มจร" จัดเทศน์มหาชาติประยุกต์ ฉลอง ๑๐๐ พระชันษา สังฆราช

ผู้เขียน:  จรัญญา ศรีไพร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 14:30 น.

 อ่าน 6,380

 

'มจร'จัดแห่ช้างฉลอง๑๐๐พระชันษา'สังฆราช'

'มจร'จัดใหญ่แห่ช้างเปิดประกวดครูสอนศีลธรรมพร้อมเทศน์มหาชาติประยุกต์ ฉลอง๑๐๐พระชันษาสมเด็จพระสังฆราช

 

              เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. ของวันอังคาร ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)  เป็นประธานเปิดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านพระพุทธศาสนา ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ห้องประชุม  ๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์(มวก.) มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยกิจกรรมเริ่มจากพิธีอัญเชิญพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระสังฆราชโดยช้างมงคล แห่ไทยธรรมกัณฑ์เทศน์มหาชาติ แห่ธงพระเวส เข้าสู่อาคารหอประชุม มวก. พิธีเปิด การเทศน์มหาชาติโดยพระราชธรรมวาที พระราชวิจิตรปฏิภาณ เทศน์มหาชาติประยุกต์โดยพระมหาจารุวัฒน์ จรณธมฺโม พระปลัดโสภณ สุธีโร แสดงละครประกอบโดยคณะการแสดงมงกุฎเพชร โดยมีคณะกรรมการ คณะทำงาน พระสอนศีลธรรม  นักเรียน ประชาชนทั่วไปร่วมงานวันละ ๖,๕๐๐ รูป/คน

              พระวิสุทธิภัทรธาดา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมฯ  กล่าวรายงานว่า งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ ณ หอประชุม มวก.แห่งนี้ ต่อจากนั้นหน่วยรับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ของมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงานได้ลงปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ จนได้ผลการประกวดที่เป็นตัวแทนในระดับคณะภาคสงฆ์ ๑๘ ภาค ขึ้นมาจัดประกวดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในระดับประเทศ พร้อมจัดให้มีการจัดนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ด้านวิถีชีวิตของชาวพุทธจากหน่วยงานภาคเอกชนและสถานศึกษาอย่างหลากหลาย ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แห่งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

              ๑.เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวโรกาสทรงเจริญพระชันษาครบ ๑๐๐ ปี
              ๒.เพื่อให้สถานศึกษา พระสอนศีลธรรม ครู นักเรียน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมนำเสนอกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาคมชาวพุทธ
              ๓.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาค้นคว้าพุทธธรรม แสดงความเป็นผู้นำยุวพุทธด้านการปฏิบัติธรรมและสามารถนำไปเผยแผ่ให้กับกัลยาณมิตรได้ปฏิบัติตามได้

             ๔.เพื่อสนับสนุนนโยบายการศึกษาของรัฐบาลในการมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวัน
             ๕.เพื่อร่วมกันประกาศพุทธธรรมผ่านกิจกรรมทางวิชาการ ศาสนพิธี และวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชน

              ในการจัดงานดังกล่าวมีการจัดงานแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ได้แก่

              ส่วนที่ ๑ เป็นการจัดนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวพุทธ โดยมีองค์กรคุณธรรมและสถานศึกษาจำนวน ๕๐ หน่วยงาน เดินทางมาจัดนิทรรศการ รอบห้องประชุม มวก ชั้นล่างและชั้นบน  ซึ่งมีการเทศน์มหาชาติประยุกต์เป็นกิจกรรมหลัก

              ส่วนที่ ๒ เป็นการจัดประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา  รอบชิงชนะเลิศ
              ส่วนที่ ๓ เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร และเจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช
             ส่วนที่ ๔ เป็นการจัดสัมมนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๔
             ส่วนที่ ๕ เป็นการมอบรางวัลและทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะเลิศและรางวัลอื่นๆตามลำดับ
 
              อนึ่งในการจัดงานทั้ง ๓ วัน ได้อาราธนาผู้แทนพระสอนศีลธรรมจากทั่วประเทศมาร่วมงานวันละ ๒,๐๐๐ รูป มีนักเรียนเข้ามาชมนิทรรศการวันละ ๒,๐๐๐ คน มีนักเรียนประกวดกิจกรรมรอบชิงชนะเลิศและครูพี่เลี้ยง ๒,๐๐๐ คน มีครูโรงเรียนวิถีพุทธวันละ ๒๕๐ คน และคณะทำงาน อีก ๒๕๐ รูป/คน รวมผู้ร่วมงานวันละ ๖,๕๐๐ รูป/คน

              ทั้งนี้ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ กันยายน สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชมา เป็นประธานมอบรางวัลและทุนการศึกษา

              พร้อมกันนี้พระพรหมบัณฑิตยังได้เป็นประธานถวายและมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์แก่นิสิตต่างประเทศที่ศึกษาอยู่ที่ มจร ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก

              ด้านนายปรีชา กันธิยะ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า ทางกรมการศาสนา(ศน.) ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เพื่อให้พระได้มีโอกาสบรรจุเข้าสอนในโรงเรียนได้ถาวร โดยอาจจะเป็นในลักษณะของพนักงานราชการ หรืออัตราจ้าง ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวจะต้องพิจารณาให้สำหรับพระสงฆ์เท่านั้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พระสงฆ์สึกออกไป ในกรณีที่พระสงฆ์รูปนั้นได้บรรจุแล้ว

ที่มา : khomchadluk.net


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด