การประชุมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ จ.อย.เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ จ.อย.

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันอังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13:35 น.

 อ่าน 4,282

วันนี้ (6 ต.ค.57) นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ จ.อย.  ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คสช. มีนโยบายเร่งด่วนตามมติ คสช. เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 57 ให้ มท. จัดทำโครงการนำร่องการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยกำหนดให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่แรกในการนำร่อง ในการนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีหนังสือขออนุญาตใช้ที่ดินราชพัสดุ จำนวน ๓๗๒ ไร่
๒ งาน ๒๙ ตารางวาง ในพื้นที่ ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล   ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง  ไปยังกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทยได้ส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังไปดำเนินการต่อไปแล้ว

                   จังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด (พ.อ.อ.ปัญญา  สระทองอุ่น) เป็นประธาน และได้ประชุมกรรมการ (สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทสจ. โยธาธิการและผังเมือง ปค. สนจ.อย.) โดยได้มีการเตรียมการ ศึกษาแนวทางระบบการจัดการขยะและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เตรียมการจ้างที่ปรึกษาและจัดทำ TOR ตั้งกรรมการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ประชาคมในพื้นที่

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด