อาเซียนมีความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อาเซียนมีความร่วมมือทางด้านสาธารณสุข

ผู้เขียน:  นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สพจ.อย. จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 09:10 น.

 อ่าน 1,998

 

       อาเซียนมีความร่วมมือทางด้านสาธารณสุข โดยดำเนินงานผ่านกลไกการประชุม ในระดับต่างๆ ได้แก่ การประชุมระดับรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน(ASEAN Health Ministers’ Meeting : AHMM)   การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการพัฒนาสาธารณสุข (Senior Official’s Meeting on Health Development : ASEAN SOMHD) และการประชุมระดับคณะทำงาน /ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ           รวม 10 ด้าน ได้แก่
 
 1. โรคติดต่อ
 2. ความปลอดภัยด้านอาหาร
 3. ความร่วมมือด้านเทคนิคเกี่ยวกับยา
 4. การเตรียมพร้อมและรับมือกับโรคระบาด
 5. การควบคุมยาสูบ
 6. เอดส์
 7. สุขภาพจิต
 8. สุขภาพแม่และเด็ก
 9. โรคไม่ติดต่อ
 10. การแพทย์ดั้งเดิม
 
      การดำเนินงานด้านสาธารณสุขอาเซียนมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก โดยประเทศไทยมีบทบาทนำที่แข็งขันในหลายด้านเช่น ด้านการเตรียมพร้อมและรับมือโรคระบาด โดยทำหน้าที่เป็นประธานและ “Coordinating Office”  ของ  “เครือข่ายฝึกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนาม”   ในกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ (ASEAN+3) 
 
       ด้านสุขภาพจิต ไทยได้ริเริ่มให้มีการจัดประชุมคณะทำงานสุขภาพจิตขึ้นเป็นครั้งแรกในอาเซียน และได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะทำงานสุขภาพจิตอาเซียน (ASEAN Task Force on Mental Health : AMT) 
 
       ด้านการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment : HIA) ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง HIA เป็นครั้งแรกและด้านการควบคุมยาสูบ โดยไทยเป็นผู้เสนอและผลักดันแนวคิด “Towards Smoke Free ASEAN Campaign” เมื่อปี 2554 เป็นต้น
 
โดย กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด