จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้ารับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบประจำปี 2556 และ ปี 2557เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้ารับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบประจำปี 2556 และ ปี 2557

ผู้เขียน:  ปราณี แจ่มแจ้ง จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 10:15 น.

 อ่าน 2,403

      วันที่ 13 ก.พ. 2558 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา ทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2557 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ ข้อมูลข่าวสารกับความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ นอกจากนี้ภายในงานสัมมนาฯ ได้มีการมอบโล่รางวัลหน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัด ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่มีคะแนนระดับดีเด่น จำนวน 5 หน่วยงาน และโล่รางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ระดับดีเด่น ดีมาก และดี จำนวน 105 หน่วยงาน โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีหน่วยงาน ที่ได้รับรางวัล 2 หน่วยงาน ได้แก่

1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบประจำปี 2556

2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบประจำปี 2557

พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 167 คน โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีผู้ผ่านการทดสอบ 1 คน ได้แก่ นายจำรูญ ทวีเขตต์กิจ นิติกรชำนาญการ จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นผู้มอบรางวัล

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด