มหาดไทยเตรียมพร้อมบุคลากรรับอาเซียนเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มหาดไทยเตรียมพร้อมบุคลากรรับอาเซียน

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรกฏาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10:52 น.

 อ่าน 1,271
มหาดไทยเตรียมพร้อมบุคลากรรับอาเซียน
 
      กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (MOI English Camp) เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในด้านการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรของกระทรวงมหาดไทยใน ๔ ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นทักษะการสื่อสารที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง ให้ สามารถติดต่อ สื่อสาร และประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมี ประสิทธิภาพพร้อมทั้งมุ่งหวังให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีการสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ หน้าที่ด้านอาเซียนและการต่างประเทศของแต่ละหน่วยงาน
 
     กลุ่มเป้า หมายหลักของโครงการฯ ได้แก่ ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ/ชำนาญการ/ปฏิบัติการ หรือเทียบเท่าของส่วนราชการระดับกรมสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 
     ทั้งนี้ โครงการฯ ได้กำหนดการทดสอบก่อน-หลัง (Pre-Test และ Post-Test) พร้อมรายงานผลการอบรม (Progress Report) เพื่อเป็นฐานข้อมูลรายบุคคลของข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการฯ ในการประเมินผล ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงโครงการฯ ให้เหมาะสมกับลักษณะงานต่อไป
 
 
 
โดย : กระทรวงมหาดไทย วันที่ 13 กรกฎาคม 2558

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด