แบบรายงาน การดำเนินการตามโครงการ “ของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙ ของศูนย์ดำรงธรรม” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบรายงาน การดำเนินการตามโครงการ “ของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙ ของศูนย์ดำรงธรรม” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ ศูนย์ดำรงธรรมฯ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09:52 น.

 อ่าน 4,077

กระทรวงมหาดไทยให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้

     ๑. ให้บริการศูนย์บริการร่วม/บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ระหว่าง วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ – ๔ มกราคม ๒๕๕๙ และจัดเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์เพื่อบริการประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตั้งแต่คืนวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป จนถึงเช้าวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ และให้บริการทางทะเบียนและบัตรสำหรับประชาชน รวมทั้งประสานสำนักงานขนส่งจังหวัด สำนักงานการไฟฟ้า สำนักงานการประปา ในพื้นที่เพื่อให้บริการทางทะเบียนรถยนต์ บริการเปิดระบบชำระค่าบริการ รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน น้ำไม่ไหล ไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าลัดวงจร ฯลฯ

     ๒. จัดเตรียมข้อมูลการประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์) ที่จำเป็นเพื่อให้บริการแก่ประชาชน เช่น ข้อมูลที่ตั้งหน่วย/จุดให้ความช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัด พร้อมหมายเลขโทรศัพท์/รายชื่อเจ้าหน้าที่ ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน ข้อมูลโรงพยาบาลของรัฐ/เอกชน ที่ตั้งบนเส้นทางหลัก/เส้นทางรองในพื้นที่จังหวัด พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ โดยประสานความร่วมมือกับตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด โรงพยาบาลของรัฐ/เอกชนในพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รวมทั้งหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง หรืออื่นๆ

     ๓. ประสานกับส่วนราชการ วิทยาลัยอาชีวะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานเอกชน เช่น มูลนิธิ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เป็นต้น เพื่อให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นในกรณีประชาชนประสบเหตุฉุกเฉิน เช่น รถเสีย ยางแตก ซ่อมแซมรถ เปลี่ยนยาง เป็นต้น และหากมีเหตุฉุกเฉินจำเป็นอื่นที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให้สนธิกำลังจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว เข้าไประงับเหตุและแก้ไขปัญหาถึงพื้นที่เกิดเหตุภายใน ๑-๓ ชั่วโมง

     ๔. การปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในห้วงปฏิบัติการตามโครงการฯ ให้ปฏิบัติ ดังนี้

          (๑) เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่เป็นเรื่องไม่ยุ่งยากซับซ้อนหรือเมื่อปฏิบัติแล้วไม่ขัดต่อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติหรือห้วงระยะเวลาการปฏิบัติ ให้เน้นย้ำการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔ ชั่วโมง

          (๒) เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่มีความยุ่งยาก เกี่ยวข้องกับภารกิจของหลายหน่วยงานและต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ประชุมส่วนราชการ/คณะทำงาน (ถ้ามี) หากไม่มีให้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง/ผู้แทน หารือแนวทางการดำเนินการแก้ไขภายใน ๗ วัน

     ๕. ให้รายงานผลการดำเนินการตามโครงการฯ ประจำวันให้จังหวัดทราบ ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น. ของทุกวัน โดยเริ่มรายงานครั้งแรกวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. และสิ้นสุดการรายงานในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติข้างต้น โดยจัดทำคำสั่งการปฏิบัติงานแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเรียบร้อยแล้ว พร้อมรายงานผลการปฏิบัติตามโครงการฯ ตามแบบฟอร์มภายในวันและเวลา ที่กำหนด

     ทั้งนี้ หากมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้ประสานแจ้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฯ ทางหมายเลขโทรศัพท์ สายด่วน ๑๕๖๗ หรือ ๐๓๕–๓๔๕๖๘๙ เพื่อประสานส่วนที่เกี่ยวข้อง และนำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทราบ ต่อไป

     *** รายงานผ่านทางไลน์กลุ่มศูนย์ดำรงธรรม หรือ E-mail : drt-ay@hotmail.com หรือ Fax : 035-336-554 ต่อ 107 หรือ ส่งด้วยตนเองที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฯ สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.ayutthaya.go.th/Ayudamrong/activity.html

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวสารศูนย์ดำรงธรรม
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด