รมว.มท. เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการร่วมกับผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference เน้นย้ำดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเดินหน้าผลักดันทุกมาตรการในพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รมว.มท. เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการร่วมกับผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference เน้นย้ำดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเดินหน้าผลักดันทุกมาตรการในพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ ศูนย์ดำรงธรรมฯ จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 17:40 น.

 อ่าน 2,025
    24 ธ.ค.58 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือข้าราชการของกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับผู้บริหารและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference System 
    โดยวาระแรกของการประชุมฯ ได้มีการประชุม Video Conference มาจากกระทรวงกลาโหม โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่เน้นย้ำให้ป้องกันอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้น
     โดยมีข้อสั่งการ 10  มาตรการสำคัญ ดังนี้
          1. ให้ทุกหน่วยดูแลความปลอดภัยทุกพื้นที่ เพื่อคืนความสุขให้ประชาชน ให้ปราศจากเหตุร้าย มีความปลอดภัยในการเดินทาง
          2. เน้นมาตรการด้านการป้องกันเป็นหลัก เช่น การหาข่าวเพื่อป้องกันการก่อเหตุ
          3. ให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการร่วมฯ โดยมีทุกหน่วยงานทั้งกระทรวงมหาดไทย หน่วยพยาบาล ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการ โดยเฉพาะจุดจัดงานเคาท์ดาวน์และการจัดสวดมนต์ข้ามปีทุกพื้นที่ พร้อมจัดทำแผนเผชิญเหตุและการซ้อมแผน
          4. บริเวณจุดจัดงานเคาท์ดาวน์ ให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิด ไฟฟ้าส่องสว่างให้ใช้งานได้ทุกจุด    
          5. จุดสำคัญที่มีการจัดสวดมนต์ข้ามปีให้มีการเฝ้าระวัง โดยเฉพาะบริเวณสนามหลวง ให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการร่วมฯ เพื่อดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน  
          6. จุดเคาท์ดาวน์ที่สำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เช่น วัดอรุณราชวราราม ให้เพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัย โดยเฉพาะทางน้ำ
          7. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
          8. ให้ทุกหน่วยงานดูแลเฝ้าระวังการก่อวินาศกรรมและอัคคีภัย
          9. การหยุดอุบัติเหตุทางถนน ให้เฝ้าระวังจุดที่เกิดเหตุบ่อย โดยจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเตรียมพร้อมให้ช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว และให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามที่นายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายในการลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะการป้องกันเหตุจากการขับรถเร็ว การดื่มสุรา ไม่สวมหมวกกันน็อค เป็นต้น และให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวังในการเดินทางเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนลงให้ได้
     ภายหลังปิดการประชุมผ่านระบบ VCS จากกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการทั่วประเทศ โดยเน้นย้ำการดำเนินงานเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน โดยให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยนำนโยบายและแนวทางความปลอดภัยที่กำหนดไปบูรณาการร่วมกับตำรวจและทุกหน่วยงานในพื้นที่ รวมทั้งได้กล่าวขอบคุณกองทัพบกที่ได้สนับสนุนกำลังพลเข้าร่วม    ในการดูแลความปลอดภัยทางถนนให้กับประชาชน โดยเฉพาะการควบคุมผู้ฝ่าฝืนกฎหมายจราจร ซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานดำเนินการทั้งด้านกายภาพและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
     จากนั้นได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" และ "ปั่นเพื่อแม่ BIKE FOR MOM"  ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมที่ทุกจังหวัดได้ร่วมกันจัดขึ้นอย่างสมพระเกียรติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ถือเป็นกิจกรรมที่เป็นจุดเริ่มต้นอันเป็นมงคลของคนไทยทั้งชาติที่จะได้สร้างความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ แสดงออกถึงวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม จึงขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอีกครั้งที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ ต่อจากนั้นได้เน้นย้ำเรื่องการทำงานของกระทรวงมหาดไทยในปีต่อไป โดยเฉพาะการขับเคลื่อนโยบายสำคัญของรัฐบาล การดำเนินมาตรการลดความเหลื่อมล้ำทุกโครงการที่ลงไปในพื้นที่ เริ่มตั้งแต่การแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะที่ 1 และการสร้างงานสร้างอาชีพ มาตรการตำบลละ 5 ล้าน ซึ่งจะมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงงบประมาณของภาครัฐสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้นและผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยส่งเสริมผลักดันทุกมาตรการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งรัฐบาลมีความมุ่งหวังที่จะให้กลไกทุกระดับของกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนงานไปสู่พี่น้องประชาชน ทั้งนี้ ในการทำงานขอให้ยึดโยงแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /จังหวัด เชื่อมโยงกับทุกส่วนราชการเพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในพื้นที่


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวสารศูนย์ดำรงธรรม
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด