ดีเดย์ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดีเดย์ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว

ผู้เขียน:  อดุลย์ เมืองหมุด จาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เวลา 10:07 น.

 อ่าน 3,344
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ เห็นชอบมาตรการจดทะเบียนแรงงาน ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา รวมทั้งผู้ติดตามที่เป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวที่มีอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ซึ่งจะเริ่มเปิดจดทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔
 
              นางพัชรนันท์ พันธุ์พิริยะ จัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ ให้มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา รวมทั้งผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรที่มีอายุไม่เกิน ๑๕ ปี เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานระดับล่างและให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา  ที่ลักลอบทำงานเข้าสู่ระบบการจ้างงานที่ถูกต้องและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งจะสามารถ       เริ่มดำเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป โดยนายจ้างจะต้องมายื่นแบบคำร้องขอจ้างคนต่างด้าว ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นที่ตั้งสถานที่ทำงานในเขตจังหวัด หลังจากนั้นยื่นคำร้องขอจดทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา (แบบ ท.ต.๑) ณ สำนักงานอำเภอ/ท้องถิ่น(ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔) และติดต่อขอนัดตรวจสุขภาพและทำประกันสุขภาพ ณ สถานพยาบาลที่กำหนด(ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน -๑๒ กันยายน ๒๕๕๔)  โดยเสียค่าธรรมเนียมตรวจสุขภาพและค่าประกันสุขภาพ และยื่นคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ(แบบ ต.ท.๘) ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน-๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔)  พร้อมชำระค่าธรรมเนียมค่ายื่นคำขอฉบับละ ๑๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานปีละ ๙๐๐-๑,๒๐๐ บาท ขึ้นอยู่กับพื้นที่การทำงานและประเภทกิจการ จึงขอให้นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวมายื่นขอใบอนุญาตทำงานภายในกำหนด และหากพ้นระยะเวลาที่กำหนด แรงงานต่างด้าวที่ไม่เข้าสู่ระบบจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังทั้งนายจ้างและแรงงานต่างด้าว ที่ลักลอบทำงาน นายจ้างที่ลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าวจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการทำงานของ คนต่างด้าวพ.ศ. ๒๕๕๑ มีความผิดปรับตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวหนึ่งคน ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบทำงานจะมีความผิด จำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๒,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
              สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการรีบมาดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา เพื่อ ความสะดวก รวดเร็ว และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๓๙๕๖-๗
(อนึ่ง แรงงานต่างด้าวทั้ง   ๓ สัญชาติ จะทำงานได้ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตทำงาน)

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด