สปส. คืนสิทธิผู้ประกันตน ม. 39 ที่ขาดส่งเงินสมทบเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สปส. คืนสิทธิผู้ประกันตน ม. 39 ที่ขาดส่งเงินสมทบ

ผู้เขียน:  สุรีรัตน์ ถ่ายเนียม จาก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เวลา 18:15 น.

 อ่าน 5,771
                                                      ข่าวที่ 16  / 2554
 
เรื่อง สปส. คืนสิทธิผู้ประกันตน ม. 39 ที่ขาดส่งเงินสมทบ
              สำนักงานประกันสังคม (สปส.) คืนสิทธิให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ขาด
ส่งเงินสมทบเกิน 3 เดือน หรือภายในระยะเวลา 12 เดือนส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือนและ
ถูกตัดสิทธิ ไปแล้ว
 
              นางเกษณี นิตินันท์ ประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า 
พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2554  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลง
วันที่  11 พฤษภาคม 2554 มีผลบังคับใช้ 12 พฤษภาคม 2554  ให้ผู้ยื่น
คำขอกลับ
เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ต้องมีสถานะการว่าจ้างครั้งสุดท้ายในฐานทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 เนื่องจากขาดส่งเงินสมทบ
3 เดือนติดต่อกัน หรือภายในระยะเวลา 12 เดือนส่งเงินสมทบมาแล้วไม่ครบ 9 เดือน และ
ต้องสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนก่อนวันที่พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน
พ.ศ. 2554 มีผลบังคับใช้ กล่าวคือ วันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39  ต้องอยู่ใน
ช่วงวันที่ 30 มีนาคม 2538  ถึงวันที่  11 พฤษภาคม 2554
              โดยผู้ยื่นคำขอต้องยื่นใบสมัครตามแบบคำขอกลับเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39
พร้อมแนบบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ พร้อม
สำเนา ด้วยตนเองภายใน 1 ปี ได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ สำนักงานประกันสังคม
จังหวัด/สาขา ทุกแห่ง
              ทั้งนี้การกลับเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ให้มีผลตั้งแต่เดือนที่ผู้ประกันตน
ยื่นคำขอกลับเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 โดยต้องนำส่งเงินสมทบเดือนละ 432 บาท เงิน
ที่ใช้ในการคำนวณเงินสมทบ คือเดือนละ 4,800 บาท ผู้ประกันตนมาตรา 39 ส่งเงินสมทบ
ครบเงื่อนไขที่กำหนดจะได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี  คือ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร และชราภาพ  โดยสำนักงานประกันสังคมจะมี
หนังสือแจ้งการกลับเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39  ตามที่อยู่ ที่ผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้แจ้ง
ไว้กับสำนักงานประกันสังคม 
             หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์หมายเลข 035-213416-8 สาขาอำเภออุทัย หมายเลข 
035-800812-9 หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวัน เวลา 07.00–
19.00 น. ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติให้บริการ 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ 
www.sso.go.th
 
{ŸwŸ{ŸwŸ{ŸwŸ{ŸwŸ{

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด