ก.ไอซีที หนุนอาเซียนติดอันดับ ICT Hub ของโลกเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ก.ไอซีที หนุนอาเซียนติดอันดับ ICT Hub ของโลก

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 10:03 น.

 อ่าน 1,725
ก.ไอซีที หนุนอาเซียนติดอันดับ ICT Hub ของโลก
 
      นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า กระทรวงไอซีทีได้ดำเนินการตามกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านโทรคมนาคมและ เทคโนโลยีสารสนเทศตามกลไกการดำเนินงาน 3 ระดับ ดังนี้
 
     1. การประชุมระดับรัฐมนตรี (ASEAN Telecommunication and IT Minister Meeting-TELMIN)
    2. การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (ASEAN Telecommunication and IT Senior Officials Meeting-TELSOM) และ
      3. การประชุมระดับคณะทำงาน (Working Group)
 
  ซึ่งมีการกำหนดแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน (ASEAN ICT Masterplan 2015 : AIM 2015) เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ให้มีความแข็งแกร่งและสนับสนุนการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ แผนแม่บทดังกล่าวประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การปรับเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ (Economic transformation) การเสริมสร้างพลังและการมีส่วนร่วมของประชาชน (People empowerment and engagement) การสร้างนวัตกรรม (Innovation) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure development) การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human capital development) และการลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัล (Bridging the digital divide) โดยมีเป้าหมาย 4 ประการ คือ
 
1. ICT เป็นเครื่องมือในการผลักดันให้อาเซียนมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ
2. อาเซียนได้รับการยอมรับในฐานะเป็นศูนย์กลางด้าน ICT แห่งหนึ่งของโลก
3. ประชากรอาเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ
4. ICT มีส่วนช่วยส่งเสริมการรวมตัวของอาเซียน
 
      สำหรับการดำเนินงานตามแผนแม่บท ASEAN ICT Masterplan 2015 ประเทศไทยได้รับมอบหมายจากอาเซียนให้เป็นผู้นำในการพัฒนาและเตรียมความพร้อม ให้กับประเทศสมาชิกอาเซียนในหลาย ๆ ด้านผ่านการดำเนินโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการ ASEAN ICT Skill Standards Definitions and Certifications เพื่อศึกษาและจัดทำมาตรฐานทักษะ ICT ของอาเซียน โครงการ Intra-ASEAN Secure Transactions Framework เพื่อจัดทำกรอบแนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมการทำธุรกรรมที่มีความมั่นคง ปลอดภัยในอาเซียน
 
        นอกจากนี้ ยังมีโครงการ ASEAN e-Government Development Action Plan เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียนปี 2020 ในภาครัฐสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน โครงการ Community e-Classroom เพื่อจัดทำแพลตฟอร์มรองรับการแลกเปลี่ยนคอนเทนต์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และโครงการ ASEAN e-Services Identification เพื่อศึกษาบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็นสำหรับอาเซียน แนวทางการพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแนวทางการส่งเสริมการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ในอาเซียน เป็นต้น

คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด