กระทรวงไอซีที เดินหน้าโรดแมปขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กระทรวงไอซีที เดินหน้าโรดแมปขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

ผู้เขียน:  เจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 11:29 น.

 อ่าน 1,337

กระทรวงไอซีที เดินหน้าโรดแมปขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

(Digital Economy)

   นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "ยกระดับ IT ก้าวสู่ Smart Thailand” ในงานสัมมนา "Consumer Insight การตลาดยุคใหม่ต้องเข้าใจผู้บริโภค” เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 ว่า กระทรวงไอซีทีกำลังเร่งจัดทำแผนหรือโรดแมป (Roadmap) ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ให้เป็นไปอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากที่สุด โดยจะเร่งจัดทำโรดแมปดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 2-3 เดือนนี้ และจะต้องมีโครงการนำร่องที่ขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ที่มาพร้อมกับการพัฒนาระบบการชำระเงิน (e-Payment Platform) แห่งชาติ ซึ่งกระทรวงฯ จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

    ทั้งนี้ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทยบนพื้นฐานของการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกันอย่างมีเอกภาพจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในสังคมทุกภาคส่วน โดยภาคเอกชนและภาคประชาชนจะต้องเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ขณะที่ภาครัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุน โดยมุ่งเน้นกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในทุกกระบวนการของธุรกิจ ตั้งแต่การขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์และการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างจุดแข็งให้กับธุรกิจของตนเอง

  นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังมีนโยบายในการขับเคลื่อนให้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ (Tech Startup) การจัดทำ Smart City ซึ่งเป็นการจำลองเมืองดิจิทัลไว้ที่ภูเก็ต โดยจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ภูเก็ตเป็น Smart City แห่งแรกของประเทศไทย รวมทั้งการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจดิจิทัล (Digital Hub) แห่งหนึ่งในอาเซียน ตลอดจนการพัฒนาภาครัฐและภาคการศึกษา โดยเฉพาะความรู้สารสนเทศดิจิทัล (Digital Literacy) ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่รัฐบาลต้องส่งเสริมเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทข่าวอาเซียนทั่วไป
ข่าวโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด