ภาพ logo website หน่วยงานทรัพยากรบุคคล

เกษียณอายุราชการ

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

การเลื่อนเงินเดือน

ปี 2560 

ปี 2559

ปี 2558

สถิติเข้าชมเว็บไซต์

ภาพข่าวบุคคล

ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ให้แก่ ข้าราชการ เป็นประจำทุกปี  สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา

สำหรับ การเรียนภาษาอังกฤษปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เริ่มเรียน วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ นี้ 

 

กิจกรรมล่าสุด

ขอเชิญหน่วยงานสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ศึกษารายละเอียด  และติดต่อประสานงานไปยัง สำยักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. 0-3533-6554 ต่อ 27 เพื่อกรอกแบบฟอร์มสมัครรางวัล

      หมดเขตกรอกใบสมัคร สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒

สำหรับสาิขารภาครัฐ  และ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

   ดาวน์โ์หลดใบสมัคร

  1.     สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

                 รางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน
                 รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม
                 รางวัลผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ (รอ สำนักงาน ก.พ.ร.) 
                 รางวัลเลื่อลือขยายผล

                 -----------------------

      ตัวอย่าง Best Practice  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับรางวัลเลิศรัฐสาขาการบริการภาครัฐ ประเภท การบริการที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการน้ำของจังหวัด >>  อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา  อ่านต่อรายละเอียด>>

ติดต่อขอรับไฟล์เพื่อจัดทำไวนิลได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลความก้าวหน้าจิตอาสาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา>>

ขอเชิญชวน


โครงสร้างบุคลลากร


นางจรัญญา ศรีไพร
(ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)