ภาพ logo website หน่วยงานทรัพยากรบุคคล

โครงสร้างบุคลลากร


นางสาวจินตนา ท่าวัง
(ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล )