โครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ผู้เขียน:  สุพจน์ โพธิ์แก้ว จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 09:37 น.

 อ่าน 3,238

ในการประชุมคณะกรมการจังหวัด เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ(สขร.) ได้จัดโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด        (หนึ่งจังหวัด หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ อย่างยั่งยืน ซึ่งจังหวัดได้ส่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  และ ๒๕๕๖  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายวิทยา  ผิวผ่อง   เป็นผู้มอบโล่รางวัล ตามลำดับ

    

 นายชูเกียรติ บุศยรัตน์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับโล่รางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

 

นางเบญจมาภรณ์ สัญโญชน์วิทย์  คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบผู้แทนรับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบจังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามโครงการขยายผลศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐.-บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

 เยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารต้นแบบ


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด