สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฒโน) สิ้นพระชนม์เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฒโน) สิ้นพระชนม์

ผู้เขียน:  เครือมาศ เฉลิมฉัตร จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 10:36 น.

 อ่าน 3,061

+++ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกำหนดเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ในวันอังคารที่ ๒๖ พ.ย. ๕๖ รอบเวลา ๑๖.๐๐ น.  ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ

+++++++ จึงขอเชิญชวนร่วมบริจาคปัจจัย เป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธา โดยสามารถรวบรวมเงินส่งได้ที่กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

                                    หรือโทร. ๐-๓๕๓๓-๖๕๕๔ ต่อ ๒๒

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖  ได้แจ้งเรื่องสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สลกมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฒโน) สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สิริพระชนมายุรวม ๑๐๐ พรรษา

ในการนี้ รัฐบาลพิจารณาเห็นว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สลกมหาสังฆปริณายก ได้บำเพ็ญ

สรรพกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ยิ่งแก่บวรพระพุทธศาสนา และการปกครองคณะสงฆ์ในสังฆมณฑล ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวไทยตลอดมา จึงได้มีประกาศ ดังนี้

๑.ให้สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษา ทุกแห่งลดธงครึ่งเสา มีกำหนด ๓ วัน

ตั้งแต่วันที่ ๒๕ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

๒. ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ไว้ทุกข์มีกำหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง วันที่  ๒๓  พฤศจิกายน ๒๕๕๖

จึงขอความร่วมมือองค์กรอิสระทุกแห่ง ได้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน

จังหวัดร่วมกับวัดพนัญเชิงวรวิหารและเจ้าคณะอำเภอ ๑๖ อำเภอ กำหนดจัดพิธีถวายน้ำสรงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สลกมหาสังฆปริณายก ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. โดยมีนายวิทยา

ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร ในเวลา ๑๔.๐๐ น. ส่วนอีก

๑๖ อำเภอ เจ้าคณะอำเภอจะเป็นประธานของแต่ละอำเภอ จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามสถานที่ และเวลาดังกล่าวข้างต้น


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด